Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 10

Strona 1 z 2
L 28/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 104/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

(4)

rzeczywiście objęte pomocą w roku gospodarczym 2004/2005 i 2005/2006 oraz do ilości, do których odnoszą się wnioski o pomoc na rok gospodarczy 2006/2007.

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 41,

Bułgarii

i

Rumunii,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilość pomidorów przetworzonych w ramach systemu pomocy, którą należy uwzględnić w ramach kontroli przestrzegania progów krajowych i wspólnotowych jest większa o 1 705 561 ton od progu wspólnotowego. W przypadku państw członkowskich, które przekroczyły próg przetworzenia, kwota pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia w roku gospodarczym 2007/2008 powinna zostać zmieniona w stosunku do poziomu ustalonego w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, zgodnie z art. 5 ust. 2 i 4 wymienionego rozporządzenia, jak również art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 416/2004.

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy w odniesieniu do przetworów owocowych i warzywnych (2) stanowi, że Komisja publikuje kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia nie później niż dnia 31 stycznia. W przypadku państw członkowskich Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. kontrolę przestrzegania progów wspólnotowych i krajowych dotyczących przetwarzania pomidorów, określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, ustala się na podstawie ilości objętych pomocą w okresie trzech ostatnich lat gospodarczych, dla których dostępne są ostateczne dane dotyczące tych państw członkowskich. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 416/2004 z dnia 5 marca 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 1535/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (3), dla państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., kontrola przestrzegania progów wspólnotowych i krajowych dotyczących przetwarzania pomidorów jest ustanowiona w oparciu o ilości, które zostały

(5)

(2)

Mechanizm obliczania przestrzegania krajowych progów przewidziany w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 nie ma natychmiastowego zastosowania do Bułgarii i Rumunii. Dlatego należy ustanowić środki przejściowe w celu jego stosowania. W odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, dla którego nie ma dostępnych danych do ocenienia krajowych i wspólnotowych progów przetwarzania pomidorów w tych państwach członkowskich, w celach zapobiegawczych, należy przewidzieć wstępne ograniczenie pomocy, która zostanie zwrócona, jeżeli na koniec wymienionego roku gospodarczego progi nie zostaną przekroczone.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów na rok gospodarczy 2007/2008 ustala się w następujący sposób:

(1) Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 27 z 20073.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L28 - 25 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych wstrzymujących przywóz przeznaczonych do spożycia przez ludzi produktów rybołówstwa z Republiki Gwinei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 278) (1)

 • Dz. U. L28 - 23 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 92) (1)

 • Dz. U. L28 - 19 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2007 r. zezwalająca niektórym państwom członkowskim na wykorzystywanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne w badaniu struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7173) (1)

 • Dz. U. L28 - 14 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/4/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

 • Dz. U. L28 - 12 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/3/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i II do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

 • Dz. U. L28 - 8 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L28 - 3 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 430/2005 (1)

 • Dz. U. L28 - 1 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.