Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2007 r. zezwalająca niektórym państwom członkowskim na wykorzystywanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne w badaniu struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7173) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 19

Strona 1 z 2
3.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/19

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 lutego 2007 r. zezwalająca niektórym państwom członkowskim na wykorzystywanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne w badaniu struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7173)

(Jedynie teksty w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, niemieckim, węgierskim, maltańskim, słoweńskim i szwedzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/80/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w latach 1988–1997 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wyniki badań struktury gospodarstw rolnych mają wielkie znaczenie dla wspólnej polityki rolnej. Z tego powodu konieczne jest utrzymywanie wysokiej jakości informacji, a wykorzystywanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne może być dopuszczone jedynie w przypadku, gdy dane te są wiarygodne w takim samym stopniu, jak dane z badań statystycznych. Dlatego też państwa członkowskie powinny być zobowiązane do podejmowania środków koniecznych dla zapewnienia, że jakość przedstawianych informacji jest równorzędna do jakości informacji pozyskanych z badań statystycznych, oraz do przedstawiania sprawozdań dotyczących jakości.

Przy określaniu cech charakterystycznych, które będą przedmiotem badań, należy dążyć do możliwie jak największego ograniczenia nakładu pracy ze strony osób, których badanie dotyczy. Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 571/88 niektóre państwa członkowskie zwróciły się o zezwolenie na to, aby w badaniu dotyczącym struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. w odniesieniu do pewnych cech stosować informacje dostępne już ze źródeł innych niż badania statystyczne. Państwa członkowskie zwracające się o zezwolenie na stosowanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne przedstawiły Komisji dokumentację techniczną dotyczącą trafności i dokładności tych źródeł. Komisja zbadała przedstawioną dokumentację i uznała ją za odpowiednią. Należy zatem udzielić zezwolenia, o jakie zwracają się państwa członkowskie.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 1. Państwom członkowskim wymienionym w załączniku zezwala się na wykorzystywanie w badaniu struktury gospodarstw rolnych w 2007 r., w odniesieniu do pewnych cech, informacji dostępnych już ze źródeł innych niż badania statystyczne.

(1) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1928/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 406 z 30.12.2006, str. 7).

Źródła, które obejmuje zezwolenie, w załączniku do niniejszej decyzji.

wymienione

L 28/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2007

2. Państwa członkowskie, o których mowa, podejmują niezbędne środki zapewniające, że jakość informacji, o których mowa w ust. 1, jest co najmniej taka sama, jak jakość informacji uzyskanych z badań statystycznych. Państwa te dołączają ocenę jakości informacji do sprawozdań dotyczących metod, które będą przedstawiane Komisji wraz z potwierdzonymi danymi pochodzącymi z badań. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Wielkiego Księstwa

Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Słowenii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 27 z 20073.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L28 - 25 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych wstrzymujących przywóz przeznaczonych do spożycia przez ludzi produktów rybołówstwa z Republiki Gwinei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 278) (1)

 • Dz. U. L28 - 23 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 92) (1)

 • Dz. U. L28 - 14 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/4/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

 • Dz. U. L28 - 12 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/3/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i II do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

 • Dz. U. L28 - 10 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L28 - 8 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L28 - 3 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 430/2005 (1)

 • Dz. U. L28 - 1 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.