Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 92) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 23

3.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 92)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/81/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uniwersytet w Chicago (UofC), stan Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki powinien zostać uznany za instytucję spełniającą konieczne warunki i w związku z tym wpisany do wykazu agencji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 831/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (2) ustanawia, w celu umożliwienia opracowywania wniosków statystycznych do celów naukowych, warunki, na których może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty, a także zasady współpracy pomiędzy Wspólnotą a władzami krajowymi w celu ułatwienia takiego dostępu. Decyzja Komisji 2004/452/WE (3) określiła wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych. Załącznik do decyzji 2004/452/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozpo( rządzeniem (WE) nr 1104/2006 (Dz.U. L 197 z 19.7.2006, str. 3). (3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/699/WE (Dz.U. L 287 z 18.10.2006, str. 36).

L 28/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK INSTYTUCJE, KTÓRYCH NAUKOWCY MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO POUFNYCH DANYCH W CELACH NAUKOWYCH Europejski Bank Centralny Bank Centralny Hiszpanii Bank Centralny Włoch Uniwersytet Cornell (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Department of Political Science, Baruch College, New York City University (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Bank Centralny Niemiec Jednostka ds. Analiz w zakresie Zatrudnienia, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Komisja Europejska Uniwersytet w Tel Avivie (Izrael) Bank Światowy Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki Uniwersytet w Chicago (UofC), stan Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 27 z 20073.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L28 - 25 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych wstrzymujących przywóz przeznaczonych do spożycia przez ludzi produktów rybołówstwa z Republiki Gwinei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 278) (1)

 • Dz. U. L28 - 19 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2007 r. zezwalająca niektórym państwom członkowskim na wykorzystywanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne w badaniu struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7173) (1)

 • Dz. U. L28 - 14 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/4/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

 • Dz. U. L28 - 12 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/3/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i II do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

 • Dz. U. L28 - 10 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L28 - 8 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L28 - 3 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 430/2005 (1)

 • Dz. U. L28 - 1 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.