Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych wstrzymujących przywóz przeznaczonych do spożycia przez ludzi produktów rybołówstwa z Republiki Gwinei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 278) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 25

3.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych wstrzymujących przywóz przeznaczonych do spożycia przez ludzi produktów rybołówstwa z Republiki Gwinei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 278)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/82/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Niniejsza gwarancji, podstawie dokonanej

decyzja podlega przeglądowi w świetle jakie zapewni Republika Gwinei, i na pozytywnych rezultatów kolejnej kontroli przez służby Komisji.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b),

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Zakres

(1)

Przeprowadzona ostatnio przez służby Komisji wizyta kontrolna w Republice Gwinei wykazała poważne niedociągnięcia w zakresie higieny w toku całego łańcucha produkcyjnego, w którym wytwarza się produkty rybołówstwa. Do niedociągnięć zaliczają się: nieodpowiedni łańcuch chłodniczy, wykorzystanie wody niezdatnej do picia oraz nieodpowiednie warunki sanitarne na statkach i w zakładach produkcyjnych. Takie braki mogą doprowadzić do obecności szkodliwych zanieczyszczeń w produktach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, niosąc tym samym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do wszelkich produktów rybołówstwa, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pochodzących z Republiki Gwinei.

Artykuł 2 Zakaz Państwa członkowskie zakazują przywozu na ich terytoria produktów określonych w art. 1.

(2)

Podczas wizyty wykazano ponadto brak odpowiednich kontroli sanitarnych sprawowanych przez właściwe organy Republiki Gwinei, powodujący wzmożenie ryzyka.

Zakaz ów ma zastosowanie do wszystkich przesyłek produktów docierających do każdego punktu kontroli granicznej we Wspólnocie, niezależnie od ich ewentualnego przygotowania, przechowywania lub uzyskania na nie zezwolenia w kraju pochodzenia przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji.

(3)

W konsekwencji konieczne staje się wstrzymanie, ze skutkiem natychmiastowym, przywozu produktów rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europajskiego i Rady (2) z Republiki Gwinei. Zważywszy na skalę wykrytych w czasie kontroli niedociągnięć, wstrzymaniem powinno się również objąć produkty rybołówstwa, które wysłano do Wspólnoty przed wejściem w życie niniejszej decyzji, o ile nie zostały jeszcze wprowadzone na terytorium Wspólnoty.

Artykuł 3 Obciążenie wydatkami Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji zostaje obciążony wysyłający lub jego przedstawiciel.

Artykuł 4 Zgodność Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o działaniach podjętych w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją.

Dz.U L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(1)

L 28/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2007

Artykuł 5 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 27 z 20073.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L28 - 23 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 92) (1)

 • Dz. U. L28 - 19 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2007 r. zezwalająca niektórym państwom członkowskim na wykorzystywanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne w badaniu struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7173) (1)

 • Dz. U. L28 - 14 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/4/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

 • Dz. U. L28 - 12 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/3/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i II do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

 • Dz. U. L28 - 10 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L28 - 8 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L28 - 3 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 430/2005 (1)

 • Dz. U. L28 - 1 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.