Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 430/2005 (1)

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 3

Strona 1 z 3
3.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 430/2005

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (4), zawiera już moduł ad hoc w sprawie sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy. Listę zmiennych dla tego modułu należy zdefiniować do grudnia 2006 r.

(6)

Podczas posiedzenia w Salonikach w czerwcu 2003 r. Rada Europejska uznała, że udana integracja migrantów przyczynia się do spójności społecznej i dobrobytu gospodarczego, a także pomaga w rozwiązywaniu problemów demograficznych i gospodarczych stojących obecnie przed Unią Europejską; w związku z tym Rada Europejska zaapelowała o dalszy postęp w tym względzie. Wezwała również jasno do sporządzenia rzetelnej i obiektywnej analizy tych zagadnień, służącej rozwojowi i promowaniu inicjatyw politycznych na rzecz lepszego zarządzania migracjami w Europie. Konieczność istnienia efektywnej polityki w dziedzinie integracji zaakcentowano ponownie w programie haskim, przyjętym przez Radę Europejską podczas posiedzenia w Brukseli w listopadzie 2004 r. Jak podkreślono w pierwszym corocznym sprawozdaniu Komisji na temat migracji i integracji (2), niedostępność zatrudnienia uznano za najpoważniejszą przeszkodę utrudniającą integrację; problem ten stanowi przez to najistotniejszy priorytet polityki poszczególnych państw członkowskich w dziedzinie integracji. W związku z tym zachodzi potrzeba stworzenia kompleksowego zbioru porównywalnych danych dotyczących sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy, co posłużyłoby monitorowaniu postępu w realizacji wspólnych celów europejskiej strategii zatrudnienia oraz procesu integracji społecznej. Wniosek Komisji dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wspólnotowy na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (3) przewiduje w sekcji 1 pt. „Zatrudnienie” finansowanie odpowiednich działań, w tym działań statystycznych. Niniejsze rozporządzenie ma na celu wykonanie tych działań. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujący lata 2007–2009, w odniesieniu do

Rozporządzenie (WE) nr 384/2005 stanowi również, że wdrożenie modułu dla 2008 r. będzie zależeć od wyników analiz wykonalności, które mają być przeprowadzone przed końcem 2005 r. Eurostat przedstawił wyniki tych analiz wykonalności na posiedzeniu dyrektorów ds. statystyk społecznych z państw członkowskich we wrześniu 2005 r. Stwierdzono, że państwa członkowskie i Eurostat powinny kontynuować przygotowanie modułu na 2008 r. Ze względu na dążenie do rzetelności i jakości danych, które należy przedstawić, niektóre zmienne opisane w załączniku do niniejszego rozporządzenia powinny mieć charakter opcjonalny dla państw członkowskich o niewielkiej próbie migrantów. Konieczna jest zmiana kolumn 19/20 załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia 15 marca 2005 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 27 z 20073.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L28 - 25 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych wstrzymujących przywóz przeznaczonych do spożycia przez ludzi produktów rybołówstwa z Republiki Gwinei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 278) (1)

 • Dz. U. L28 - 23 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 92) (1)

 • Dz. U. L28 - 19 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2007 r. zezwalająca niektórym państwom członkowskim na wykorzystywanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne w badaniu struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7173) (1)

 • Dz. U. L28 - 14 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/4/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

 • Dz. U. L28 - 12 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/3/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i II do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

 • Dz. U. L28 - 10 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L28 - 8 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L28 - 1 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.