Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 8

L 28/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 103/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w życie dnia 1 czerwca 2005 r. Od tego czasu agencja pobiera opłaty za realizację procedur certyfikacyjnych. Przychód z opłat nie jest jeszcze jednak wystarczający, aby w pełni pokryć koszty certyfikacji ponoszone przez agencję. W związku z tym agencja wciąż musi przeznaczać część wkładu Wspólnoty na pokrycie tych kosztów zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 53 ust. 4.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (1), w szczególności jego art. 53 ust. 4,

(4)

Nawet jeśli pokrywanie kosztów certyfikacji przez przychód z opłat poprawia się, ponieważ wzrosło ono z około 60 % w roku 2005 do oczekiwanych 70 % w roku 2006, doświadczenie pokazuje, że ustanowienie skutecznego mechanizmu opłat wymaga czasu. Na tym etapie nie można rozsądnie zagwarantować, że te koszty i przychód będą zrównoważone w roku 2007.

a także mając na uwadze, co następuje: W celu uniknięcia potencjalnego deficytu w odniesieniu do działalności związanej z certyfikacją, który uniemożliwiłby agencji realizację jej zadań, należy zastosować odpowiednie przepisy art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 w celu przedłużenia okresu przejściowego, w trakcie którego część wkładu finansowego Wspólnoty może być przeznaczona przez agencję na pokrycie kosztów certyfikacji.

(5) (1)

Artykuł 53 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 stanowi, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (EASA) pobiera opłaty za wydanie i wznowienie certyfikatów, jak również związane z tym funkcje stałego nadzoru. Zgodnie z art. 48 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia wspomniane opłaty wnoszone są przez petentów występujących o certyfikaty i posiadaczy certyfikatów wydawanych, utrzymywanych lub zmienianych przez agencję.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 53 ust. 4 należy zapewnić równowagę między wydatkami ponoszonymi przez agencję w związku z realizacją procedur certyfikacyjnych i całkowitymi dochodami z pobieranych przez nią honorariów. Przepisy tego ustępu pozwalają jednak również na skorzystanie z rocznego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz agencji w celu pokrycia kosztów certyfikacji w okresie przejściowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2006 r. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony przez Komisję o jeden rok.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 54 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Okres przejściowy określony w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2007 r.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 488/2005 (2) określające wysokości pobieranych opłat i sposób ich pobierania weszło Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5). (2) Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 779/2006 (Dz.U. L 137 z 25.5.2006, str. 3).

3.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 28/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 28 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 27 z 20073.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L28 - 25 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych wstrzymujących przywóz przeznaczonych do spożycia przez ludzi produktów rybołówstwa z Republiki Gwinei (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 278) (1)

 • Dz. U. L28 - 23 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 92) (1)

 • Dz. U. L28 - 19 z 20073.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2007 r. zezwalająca niektórym państwom członkowskim na wykorzystywanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne w badaniu struktury gospodarstw rolnych w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7173) (1)

 • Dz. U. L28 - 14 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/4/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (1)

 • Dz. U. L28 - 12 z 20073.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/3/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i II do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (1)

 • Dz. U. L28 - 10 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L28 - 3 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 430/2005 (1)

 • Dz. U. L28 - 1 z 20073.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.