Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11

Strona 1 z 10
24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniach 21 i 27 września oraz 9 października 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, których

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1104/2007 (Dz.U. L 205 z 26.9.2007, str. 3).

L 280/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1) W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy:

(a) „Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban; b) Fahad H. A. al-Khashiban; c) Fahad H. A. Kheshaiban; d) Fahad H. A. Kheshayban; e) Fahad H. A. al-Khosiban; f) Fahad H. A. Khasiban; g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban; h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban; i) Fahad al-Khashiban; j) Fahd Khushaiban; k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban; l) Fahad Mohammad A. alKhoshiban; m) Abu Thabit; n) Shaykh Abu Thabit; o) Shaykh Thabet; p) Abu Abdur Rahman; q) Abdur Abu Rahman). Data urodzenia: 16.10.1966 r. Miejsce urodzenia: ‘Aniza, Arabia Saudyjska. Inne informacje: Zaangażowany w finansowanie grupy Abu Sayyaf i udzielanie jej innego rodzaju wsparcia.”

(b) „Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi; b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi; c) Abdulrheem Hammad A Altalhi; d) Abe Al-Rahim al-Talahi; e) Abd Al-Rahim Al Tahli; f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi; g) Abdulrahim Al Tahi; h) Abdulrahim al-Talji; i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji; j) Abdul Rahim; k) Abu Al Bara’a Al Naji; l) Shuwayb Junayd. Adres: Buraydah, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 8.12.1961 r. Miejsce urodzenia: AlTaif, Arabia Saudyjska. Paszport nr: F275043, wydany dnia 29.5.2004 r., data ważności: 5.4.2009 r. Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: Zaangażowany w finansowanie grupy Abu Sayyaf i udzielanie jej innego rodzaju wsparcia.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.