Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 22

L 280/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/678/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Decyzją Komisji 2004/452/WE (3) określono wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1,

Uniwersytet w Chicago (UofC), stan Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki powinien zostać uznany za instytucję spełniającą konieczne warunki i w związku z tym wpisany do wykazu agencji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 831/2002.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (2) ustanawia, w celu umożliwienia opracowywania wniosków statystycznych do celów naukowych, warunki, na których może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty, a także zasady współpracy pomiędzy Wspólnotą a władzami krajowymi w celu ułatwienia takiego dostępu.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/452/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/439/WE (Dz.U. L 164 z 26.6.2007, str. 30).

(1)

Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1000/2007 (Dz.U. L 226 z 30.8.2007, str. 7).

24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/23

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

L 280/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK INSTYTUCJE, KTÓRYCH NAUKOWCY MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO POUFNYCH DANYCH W CELACH NAUKOWYCH Europejski Bank Centralny Hiszpański Bank Centralny Włoski Bank Centralny Uniwersytet Cornell (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Department of Political Science, Baruch College, New York City University (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Bank Centralny Niemiec dział »Analiza zatrudnienia«, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Komisja Europejska Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael) Bank Światowy Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki Uniwersytet w Chicago (UofC), stan Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada. dział »Ekonometria i Wsparcie Statystyczne Zwalczania Nadużyć« (ESAF) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej Dział »Wsparcie dla Rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej« (SERA) Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej Kanadyjska Katedra Badań Szkoły Nauk Społecznych Fakultetu Atkinsona Studiów Humanistycznych i Zawodowych Uniwersytetu York, Ontario, Kanada Uniwersytet Illinois w Chicago (UIC), Chicago, USA”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 11 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.