Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 25

Strona 1 z 2
24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

modulacji

(2007/679/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w chwili wejścia w życie tego rozporządzenia stosowany jest system dodatkowych zmniejszeń płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1655/2004 oraz system płatności jednolitych na poziomie regionalnym, może na lata 2007–2012 wybrać stosowanie stawek zróżnicowanych regionalnie zgodnie z obiektywnymi kryteriami. Maksymalna stawka dla jakiegokolwiek regionu w każdym państwie członkowskim, którego to dotyczy, wynosi 20 %. Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 przewiduje, że państwo członkowskie stosujące zróżnicowane regionalnie stawki dobrowolnej modulacji w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia przedstawia Komisji na okres 2007–2012 następujące informacje, podlegające zbadaniu przez Komisję: a) roczne stawki dobrowolnej modulacji dla każdego regionu i dla całego terytorium; b) roczne całkowite kwoty zmniejszenia w ramach dobrowolnej modulacji, c) w odpowiednich przypadkach, roczne całkowite dodatkowe kwoty wymagane do pokrycia dodatkowej kwoty pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 3 akapit drugi powyższego rozporządzenia, oraz d) dane statystyczne i inne dane pomocnicze stosowane do określenia kwot, o których mowa w lit. b) i c). Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 przewiduje, że Komisja określa kwoty netto uzyskane z zastosowania dobrowolnej modulacji na podstawie: a) obliczeń w przypadku jednolitej krajowej stawki dobrowolnej modulacji; b) w przypadku państw członkowskich stosujących stawki zróżnicowane regionalnie, na podstawie wielkości podanych przez państwa członkowskie we wniosku, zgodnie z art. 3 ust. 2 powyższego rozporządzenia. Zjednoczone Królestwo podało Komisji następujące roczne stawki dobrowolnej modulacji ustalone na poziomie regionalnym:

(4)

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 przewiduje, że państwa członkowskie, w których w chwili wejścia tego rozporządzenia w życie stosowany jest system dodatkowych redukcji płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiającego zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (2), mogą zastosować w latach 2007–2012 zmniejszenie, zwane „dobrowolną modulacją”, wszystkich kwot płatności bezpośrednich w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (3). Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 przewiduje, że w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia państwa członkowskie podejmują decyzję o wysokości rocznej stawki dobrowolnej modulacji, która będzie obowiązywała w latach 2007–2012, i informują o niej Komisję, wraz z oceną wpływu zastosowania dobrowolnej modulacji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 każde państwo członkowskie, w którym

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 11 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.