Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 27

Strona 1 z 2
24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106) (2007/680/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (3), mają zostać udostępnione EFRROW, a także wysokości salda netto udostępnionego na wydatki EFGR. Kwoty, które udostępnia się EFRROW oraz saldo netto, które ma być dostępne na wydatki w ramach EFGR, należy ustalić na podstawie maksymalnych rocznych kwot na lata budżetowe 2007–2013. Decyzją Komisji 2006/410/WE (4) ustalono kwoty wynikające z zastosowania zniżek przy płatnościach bezpośrednich zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, które zostały udostępnione EFRROW, a także wysokość salda netto przeznaczonego na wydatki EFGR na lata budżetowe 2007–2013 roku. Decyzja Rady 2006/493/WE (5) ustanawia kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu „Konwergencja”. Decyzją Komisji 2006/636/WE (6) ustalono podział kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., włączając w to kwoty przesłane na rachunek EFRROW. W następstwie uchwalenia decyzji Komisji 2007/679/WE z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającej wysokość kwot netto wynikających z zastosowania dobrowolnych modulacji w Zjednoczonym Królestwie w latach kalendarzowych 2007–2012 (7), na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007, należy dostosować do nich wysokość kwot udostępnionych EFRROW oraz doliczyć te kwoty do podziału na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Zjednoczonym Królestwie.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 i 3,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2), w szczególności jego art. 69 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005, dopuszcza możliwość ustalania przez Komisję kwot netto uzyskanych z zastosowania dobrowolnej modulacji oraz uwzględnienia tych kwot w podziale na poszczególne lata według państw członkowskich kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z art. 69 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

(6)

(7)

(2)

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 dopuszcza możliwość ustalania przez Komisję kwot, które zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007, a także art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 11 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.