Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 3

Strona 1 z 2
24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 91, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (2), w szczególności jego art. 155, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośredniej przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 (3), w szczególności jego art. 6 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

„dobrowolną modulacją” wszystkich kwot płatności bezpośrednich w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, które mają być przyznane na ich terytorium w danym roku kalendarzowym, w rozumieniu art. 2 lit. e) wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Kwoty netto wynikające z zastosowania dobrowolnej modulacji są dostępne w państwie członkowskim, w którym zostały wygenerowane, jako wspólnotowe wsparcie działań w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich i zostaną przeznaczone na finansowanie programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 i jego rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. wprowadzającym zmiany w stosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (5).

(3)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006, na mocy którego ustalono zawartość programów rozwoju obszarów wiejskich wymienioną w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zawiera w części A pkt 6 plan finansowania składający się z dwóch tabel, które należy zmienić, tak aby umożliwić państwom członkowskim stosującym dobrowolną modulację umieszczenie w nich odpowiednich kwot.

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 378/2007 umożliwia państwom członkowskim, w których w chwili wejścia niniejszego rozporządzenia w życie stosowany jest system dodatkowych redukcji płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiającym zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (4), lub które na mocy art. 70 ust. 4a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 zostały zwolnione z obowiązku współfinansowania pomocy Wspólnoty, mogą w latach 2007–2012 zastosować zmniejszenie zwane dalej

System dotyczący dobrowolnej modulacji określony w rozporządzeniu (WE) nr 378/2007 zastępuje zasady zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1655/2004, które wskutek tego powinno zostać uchylone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 11 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.