Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 5

Strona 1 z 3
24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (1), w szczególności jego art. 5 ust. 6, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

warunki dotyczące wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty i tranzycie przez jej terytorium jaj i przetworów jajecznych. W wyniku badań przeprowadzonych na podstawie decyzji Komisji 2004/665/WE z dnia 22 września 2004 r. dotyczącej badań podstawowych nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus (4) wykryto wysoką częstość występowania bakterii Salmonella enteritidis oraz Salmonella typhimurium w stadach kur niosek w państwach członkowskich. Zgodnie ze sprawozdaniem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w sprawie tendencji i źródeł chorób odzwierzęcych, odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz ognisk chorób przenoszonych przez żywność w Unii Europejskiej w 2005 r. (5), jaja i produkty jajeczne stanowią najpoważniejsze źródło znanych ognisk salmonellozy przenoszonej przez żywność wśród ludzi. Ponadto zgodnie ze wspomnianym sprawozdaniem gatunki Salmonella enteritidis oraz Salmonella typhimurium były odpowiedzialne za 88 % ognisk chorób, w przypadku których określono serotyp. Ze względu na wysoką częstość występowania Salmonelli enteritidis i Salmonelli typhimurium w niektórych państwach członkowskich, jej wpływ na zdrowie publiczne oraz niechęć podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze do handlu jajami konsumpcyjnymi pochodzącymi z zakażonych stad termin początkowy stosowania ograniczeń dotyczących spożywania jaj konsumpcyjnych powinien zostać przyspieszony, z pozostawieniem podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze wystarczającego czasu na uwzględnienie nowych wymogów, bez powodowania zakłóceń na rynkach. Jeżeli jednak w wyniku badań epidemiologicznych ognisk chorób przenoszonych przez żywność, przeprowadzonych zgodnie z dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniającą decyzję Rady 90/424/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 92/117/EWG (6), dane stado kur niosek zostało wskazane jako źródło zakażenia chorobą przenoszoną przez żywność, ograniczenia dotyczące spożywania jaj konsumpcyjnych określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 powinny być stosowane bezzwłocznie.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 ustanawia przepisy przewidujące stosowanie właściwych i efektywnych środków wykrywania i zwalczania salmonelli oraz innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na wszystkich istotnych etapach produkcji, przetwórstwa i dystrybucji, w szczególności na poziomie produkcji pierwotnej, w celu ograniczenia częstości ich występowania oraz obniżenia ryzyka, jakie stanowią dla zdrowia publicznego. Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003, po upływie 72 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jaja mogą być przeznaczone do celów bezpośredniego spożycia przez ludzi jako jaja konsumpcyjne wyłącznie jeżeli pochodzą ze stada handlowego kur niosek objętego narodowym programem kontroli i nieobjętego ograniczeniami urzędowymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 11 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.