Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa (1)

Data ogłoszenia:2007-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 12

Strona 1 z 6
L 281/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (4).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające przepisy szczególne dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 16 oraz art. 18 ust. 3, 7 i 12,

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 właściwy organ może zdecydować, że urzędowy lekarz weterynarii nie musi być obecny podczas całego badania poubojowego w niektórych rzeźniach lub zakładach obróbki dziczyzny wyznaczonych na podstawie analizy ryzyka. W takich przypadkach zadaniem urzędowego pracownika pomocniczego jest przeprowadzenie badania poubojowego, co może przyczynić się do redukcji obciążenia finansowego zakładów o niewielkiej wydajności.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające przepisy szczególne dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), rozporządzenie (WE) nr 854/2004 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3), ustanawiają zasady sanitarne i wymogi dotyczące żywności pochodzenia zwierzęcego oraz wymaganych kontroli urzędowych.

Kryteria tych odstępstw są ustalane na podstawie analizy ryzyka. W szczególności zakłady nie zajmujące się w sposób ciągły ubojem lub obróbką dziczyzny przyczyniają się do realizacji w społecznościach wiejskich funkcji społecznej i ekonomicznej. Dlatego zakłady te powinny mieć możliwość korzystania z tego typu odstępstw, pod warunkiem że spełniają wymogi prawne oraz wymogi w zakresie higieny.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 właściwy organ może zdecydować, że świnie przeznaczone do tuczu utrzymywane w warunkach kontrolowanych w zintegrowanych systemach produkcyjnych od momentu odsadzenia od maciory powinny zostać poddane tylko oględzinom. Należy określić bardziej specyficzne wymogi w odniesieniu do warunków, w których takie ograniczone, ale opierające się na ryzyku procedury badania mięsa powinny być dozwolone.

(2)

Przepisy wykonawcze do tych rozporządzeń zawarte są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 oraz do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004, ustanawiającym odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

(6)

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). 2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006. (3) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 37 z 200725.10.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFG/1/2007 z dnia 16 października 2007 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL AFGANISTAN

 • Dz. U. L281 - 28 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka we Francji, w Niemczech, Austrii, Portugalii, Danii, Republice Czeskiej i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5152) (1)

 • Dz. U. L281 - 27 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5053)

 • Dz. U. L281 - 25 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4699)

 • Dz. U. L281 - 23 z 200725.10.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L281 - 21 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L281 - 19 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 w odniesieniu do wykorzystania pepsyny płynnej w celu wykrywania włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L281 - 8 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L281 - 5 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L281 - 3 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L281 - 1 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2007 z dnia 24 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.