Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 w odniesieniu do wykorzystania pepsyny płynnej w celu wykrywania włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

Data ogłoszenia:2007-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 19

25.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1245/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 w odniesieniu do wykorzystania pepsyny płynnej w celu wykrywania włosieni (Trichinella) w mięsie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 18 ust. 9 i ust. 10,

Artykuł 1 Do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I wprowadza się następujące zmiany: a także mając na uwadze, co następuje: a) punkt 1 lit. p) otrzymuje brzmienie:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (2) określa metody wykrywania włosieni w próbkach z tusz. Zgodnie z wymogami metody referencyjnej ustanowionej w załączniku I do tego rozporządzenia dla celów wykrywania larw włosieni w próbkach mięsa, do próbki należy dodać 10 ± 0,2 g pepsyny.

„p) pepsyna o mocy: 1:10 000 NF (Narodowy Receptariusz USA) odpowiadającej 1:12 500 BP (Farmakopea Brytyjska) lub 2 000 FIP (Międzynarodowa Federacja Farmacji) lub stabilizowana pepsyna płynna – minimum 660 j./ml (Farmakopea Europejska)”;

b) punkt 3.I lit. b) otrzymuje brzmienie:

(2)

Opublikowano sprawozdania (3) wskazujące, że sproszkowana pepsyna może wywoływać reakcje alergiczne u niektórych podatnych osób.

„b) dodaje się 10 ± 0,2 g pepsyny lub 30 ± 0,5 ml pepsyny płynnej.”;

2) w rozdziale II wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Badania Wspólnotowego Laboratorium Referencyjnego ds. Pasożytów wykazały, że jeśli zamiast sproszkowanej pepsyny stosowana jest pepsyna płynna według specyfikacji producenta, nie ma to wpływu na czułość metody referencyjnej wykrywania włosieni. W związku z tym należy zagwarantować taką możliwość zarówno w przypadku metody referencyjnej, jak i metody równoważnej wykrywania włosieni w mięsie.

a) punkt A. 1. lit. q) zastępuje się następująco:

„q) pepsyna o mocy 1:10 000 NF (Narodowy Receptariusz USA) odpowiadającej 1:12 500 BP (Farmakopea Brytyjska) lub 2 000 FIP (Międzynarodowa Federacja Farmacji) lub stabilizowana pepsyna płynna – minimum 660 j./ml (Farmakopea Europejska)”;

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2075/2005. b) punkt A. 3. II. lit. a) ppkt v) otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). 2) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 60. Rozporządzenie zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 1665/2006 (Dz.U. L 320 z 18.11.2006, str. 46). (3) J Investig Allergol Clin Immunol (2006) 16, str. 136–137.

„v) Na koniec dodaje się 6 g pepsyny lub 18 ml pepsyny płynnej. Należy ściśle przestrzegać wskazanego porządku postępowania, aby uniknąć rozkładu pepsyny.”;

L 281/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2007

c) punkt C. 3. I. lit. h) otrzymuje brzmienie: „h) Na koniec dodaje się 7 g pepsyny lub 21 ml pepsyny płynnej. Należy ściśle przestrzegać wskazanego porządku postępowania, aby uniknąć rozkładu pepsyny.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 37 z 200725.10.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFG/1/2007 z dnia 16 października 2007 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL AFGANISTAN

 • Dz. U. L281 - 28 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka we Francji, w Niemczech, Austrii, Portugalii, Danii, Republice Czeskiej i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5152) (1)

 • Dz. U. L281 - 27 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5053)

 • Dz. U. L281 - 25 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4699)

 • Dz. U. L281 - 23 z 200725.10.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L281 - 21 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L281 - 12 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa (1)

 • Dz. U. L281 - 8 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L281 - 5 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L281 - 3 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L281 - 1 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2007 z dnia 24 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.