Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka we Francji, w Niemczech, Austrii, Portugalii, Danii, Republice Czeskiej i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5152) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 28

Strona 1 z 5
L 281/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka we Francji, w Niemczech, Austrii, Portugalii, Danii, Republice Czeskiej i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5152)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/684/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady nr 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

W związku ze zgłoszeniem wystąpienia ognisk choroby niebieskiego języka serotyp 1 oraz złożeniem przez Portugalię uzasadnionego wniosku należy wprowadzić zmiany dotyczące wyznaczenia strefy zamkniętej E w załączniku I do decyzji 2005/393/WE oraz zmienić zasięg strefy I obejmującej serotypy 1 i 4. W związku ze zgłoszeniem wystąpienia ognisk choroby niebieskiego języka serotyp 8 w Zjednoczonym Królestwie, należy wyznaczyć strefę zamkniętą w tym państwie członkowskim w strefie F. Należy zatem 2005/393/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

W dyrektywie Rady 2000/75/WE ustanowiono zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także strefy ochrony i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta. W decyzji Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewidziano wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, w ramach których państwa członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w związku z chorobą niebieskiego języka. W następstwie złożenia przez Francję i Niemcy uzasadnionego wniosku należy wprowadzić zmiany dotyczące wyznaczenia stref zamkniętych w tych państwach członkowskich w strefie F. W następstwie rozszerzenia strefy zamkniętej w Niemczech, spowodowanego wystąpieniem ognisk choroby niebieskiego języka serotyp 8, należy wyznaczyć strefę zamkniętą w Austrii oraz zmienić zasięg stref zamkniętych w Danii i w Republice Czeskiej w strefie F.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2005/393/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2007 r.

(3)

(4)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/357/WE (Dz.U. L 133 z 25.5.2007, str. 44).

25.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/29

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do decyzji 2005/393/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) wykaz stref zamkniętych w strefie F (serotyp 8) odnoszący się do Francji otrzymuje brzmienie: „France: — département de l’Aisne, — département de l’Allier: arrondissements de Montlućon et de Moulins et cantons de Cusset-Nord, d’Escurolles, de Gannat, de Jaligny-sur-Besbre, de Varennes-sur-Allier, — département des Ardennes, — département de l’Aube, — département du Calvados: arrondissement de Lisieux, — département du Cher, — département de la Côte-d’Or, — département de la Creuse: cantons de Ahun, de Aubusson, de Auzances, de Bellegarde en Marche, de Beneventl’Abbaye, de Bonnat, de Boussac, de Chambon-sur-Voueize, de Chatelus-Malvaleix, de Chenerailles, de Crocq, de Dun-le-Palestel, de Evaux-les-Bains, de Felletin, de Grand-Bourg, de Gueret, de Gueret-Nord, de Gueret-Sud-Est, de Gueret-Sud-Ouest, de Jarnages, de Pontarion, de Saint-Sulpice-les-Champs, de Saint-Vaury, de Souterraine, — département du Doubs: cantons d’Audeux, de Besanćon, de Besanćon-Est, de Besanćon-Sud, de Boussières, de Marchaux, de Quingey, de Rougemont, de Roulans, — département de l’Eure, — département de l’Eure-et-Loir: arrondissement de Dreux et cantons de Chartres, de Chartres-Nord-Est, de Courvillesur-Eure, de Loupe, de Luce, de Maintenon, de Mainvilliers, — département de l’Indre: arrondissements de Châteauroux, de Châtre, d’Issoudun et cantons de Saint-Benoit-du-Sault, de Saint-Gaultier, — département du Jura: arrondissement de Dole et cantons d’Arbois, de Poligny, de Villers-Farlay, — département du Loir-et-Cher: cantons de Lamotte-Beuvron, de Mennetou-sur-Cher, de Salbris, — département du Loiret: arrondissements de Montargis et de Pithiviers et cantons de Chateauneuf-sur-Loire, de Chécy, de La Ferté-Saint-Aubin, de Fleury-les-Aubrais, de Jargeau, de Neuville-aux-Bois, d’Olivet, d’Orléans-laSource, d’Ouzouer-sur-Loire, de Saint-Jean-de-Braye, de Saint-Jean-le-Blanc, de Sully-sur-Loire, — département de la Marne, — département de la Haute-Marne, — département de la Meurthe-et-Moselle, — département de la Meuse, — département de la Moselle, — département de la Nièvre, — département du Nord, — département de l’Oise, — département de l’Orne: cantons de l’Aigle, de l’Aigle-Est, de l’Aigle-Ouest, de Bazoches-sur-Hoëne, de Courtomer, d’Exmes, de La Ferté-Frenel, de Gacé, de Longny-au-Perche, de Melé-sur-Sarthe, de Merlerault, de Mortagne-auPerche, de Mortrée, de Moulins-la-Marche, de Nocé, de Pervenchères, de Rémalard, de Sées, de Tourouvre, de Trun, de Vimoutiers,

L 281/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 37 z 200725.10.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFG/1/2007 z dnia 16 października 2007 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL AFGANISTAN

 • Dz. U. L281 - 27 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5053)

 • Dz. U. L281 - 25 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4699)

 • Dz. U. L281 - 23 z 200725.10.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L281 - 21 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L281 - 19 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 w odniesieniu do wykorzystania pepsyny płynnej w celu wykrywania włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L281 - 12 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa (1)

 • Dz. U. L281 - 8 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L281 - 5 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L281 - 3 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L281 - 1 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2007 z dnia 24 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.