Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 5

Strona 1 z 3
25.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1242/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 25,

Komisję oraz czas, w którym one obowiązują. Ze względu na przepisy budżetu zatwierdzone zmiany powinny być wdrożone od dnia 1 stycznia roku następującego po złożeniu wniosku w sprawie zmiany. Ponadto należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy ważnymi zmianami wymagającymi zatwierdzenia drogą decyzji Komisji a zmianami mniej ważnymi, o których Komisja powinna być jedynie informowana. Artykuł 50 rozporządzenia (WE) nr 793/2006 w obecnym brzmieniu powinien zostać wyrażony w sposób jaśniejszy i bardziej precyzyjny oraz zawierać odniesienie do powiązanego z nim artykułu rozporządzenia (WE) nr 247/2006. W celu zapewnienia sprawnego przejścia od poprzednich uzgodnień obowiązujących do 2006 r. w odniesieniu do możliwości stosowania świadectw elektronicznych dla celów pomocy udzielanej w ramach szczegółowych uzgodnień w sprawie dostaw oraz w odniesieniu do możliwości dokonywania płatności przez cały rok w odniesieniu do przywozu i dostaw bydła oraz do środków, o których mowa w art. 50 rozporządzenia (WE) nr 793/2006, zmiany w art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 2 oraz art. 29 powinny obowiązywać od daty powiadomienia przez Komisję o zatwierdzeniu odnośnego programu ogólnego danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 793/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z doświadczeń nabytych w trakcie stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 793/2006 (2) wynika, że niektóre przepisy tego rozporządzenia wymagają dostosowania.

(6)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3) określa tryb wydawania i stosowania świadectw w oparciu o systemy komputerowe; odniesienia do takiej możliwości powinny zostać uwzględnione w rozporządzeniu (WE) nr 793/2006.

(7)

(3)

Artykuł 29 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 793/2006 odnosi się jedynie do szczegółowych ustaleń w sprawie dostaw, za które płatności są dokonywane przez cały rok. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programu oraz jego skuteczności należy wprowadzić kolejne środki. Należy zatem umożliwić dokonywanie płatności przez cały rok w odniesieniu do przywozu i dostaw bydła oraz do środków, o których mowa w art. 50 wymienionego rozporządzenia.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Procedury dokonywania zmian w programach przewidziane w art. 49 rozporządzenia (WE) nr 793/2006 powinny być dokładniejsze. Należy uściślić zasady składania wniosków w sprawie zmian wnoszonych do programów ogólnych, zasady ich zatwierdzania przez

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 793/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 ust. 2, akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Artykuł 8 ust. 5, art. 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29–33 i art. 36–41 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 mają zastosowanie, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 37 z 200725.10.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFG/1/2007 z dnia 16 października 2007 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL AFGANISTAN

 • Dz. U. L281 - 28 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka we Francji, w Niemczech, Austrii, Portugalii, Danii, Republice Czeskiej i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5152) (1)

 • Dz. U. L281 - 27 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5053)

 • Dz. U. L281 - 25 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4699)

 • Dz. U. L281 - 23 z 200725.10.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L281 - 21 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L281 - 19 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 w odniesieniu do wykorzystania pepsyny płynnej w celu wykrywania włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L281 - 12 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa (1)

 • Dz. U. L281 - 8 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L281 - 3 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L281 - 1 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2007 z dnia 24 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.