Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 8 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2007-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 8 - Strona 3

Strona 3 z 3

Pozostałość Poziom

As Pb Cd Hg Cr Cu Zn SO2 (Farmakopea Europejska 2005) H2O2 (Farmakopea Europejska 2005)

1 ppm 5 ppm 0,5 ppm 0,15 ppm 10 ppm 30 ppm 50 ppm 50 ppm 10 ppm

25.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/11

ROZDZIAŁ V: ETYKIETOWANIE Jednostkowe i zbiorcze opakowania żelatyny muszą zawierać wyrażenie: »żelatyna zdatna do spożycia przez ludzi« i muszą wskazywać datę minimalnej trwałości.”; 3) sekcja XV rozdział III pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3) Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze może produkować i składować kolagen przeznaczony do spożycia przez ludzi i kolagen nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi w tym samym zakładzie, jeżeli surowce i proces produkcji spełniają wymogi mające zastosowanie do kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi.”; 4) dodatek otrzymuje brzmienie: „Dodatek do ZAŁĄCZNIKA III WZÓR DOKUMENTU ZAŁĄCZANEGO DO SUROWCA PRZEZNACZONEGO DO WYTWARZANIA ŻELATYNY LUB KOLAGENU, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Numer dokumentu handlowego: ............................................................................................................................................................... I. Identyfikacja surowca Rodzaj surowca: ....................................................................................................................................................................................... Gatunek zwierząt: .................................................................................................................................................................................... Rodzaj opakowania: ................................................................................................................................................................................ Liczba opakowań: .................................................................................................................................................................................... Waga netto (w kg): ................................................................................................................................................................................. II. Pochodzenie surowca Rodzaj, nazwa, adres i numer zatwierdzenia/rejestracji zakładu pochodzenia lub numer specjalnej zgody udzielonej temu zakładowi: ........................................................................................................................................................................................................................ Nazwa i adres wysyłającego (1): ........................................................................................................................................................... III. Miejsce przeznaczenia surowca Rodzaj, nazwa, adres i numer zatwierdzenia/rejestracji zakładu produkcyjnego przeznaczenia lub numer specjalnej zgody udzielonej temu zakładowi: ........................................................................................................................................................................................................................ Nazwa i adres odbiorcy (2): .................................................................................................................................................................. IV. Środki transportu: ....................................................................................................................................................................................

Sporządzono w .......................................................................................... dnia ......................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................

(Podpis kierownika zakładu pochodzenia lub jego przedstawicieli)

(1) Tylko w przypadku gdy wysyłającym nie jest zakład pochodzenia (2) Tylko w przypadku gdy odbiorcą nie jest zakład przeznaczenia.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 8 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 37 z 200725.10.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFG/1/2007 z dnia 16 października 2007 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL AFGANISTAN

 • Dz. U. L281 - 28 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka we Francji, w Niemczech, Austrii, Portugalii, Danii, Republice Czeskiej i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5152) (1)

 • Dz. U. L281 - 27 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5053)

 • Dz. U. L281 - 25 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4699)

 • Dz. U. L281 - 23 z 200725.10.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L281 - 21 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L281 - 19 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 w odniesieniu do wykorzystania pepsyny płynnej w celu wykrywania włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L281 - 12 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa (1)

 • Dz. U. L281 - 5 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L281 - 3 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L281 - 1 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2007 z dnia 24 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.