Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2007-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 8

Strona 1 z 3
L 281/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1243/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

pejskiego Funduszu Rybackiego (3). Należy zatem wprowadzić odstępstwo od tego wymogu dla takich podmiotów.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Sekcja XIV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określa wymogi dotyczące produkcji żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przepisy te przewidują, że w produkcji żelatyny z kości przeżuwaczy należy zastosować specyficzny proces produkcji zapewniający, że wszystkie kości poddano obróbce alkalicznej przy użyciu nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia (o pH > 12,5) przez co najmniej 20 dni, z obróbką termiczną w temperaturze minimum 138 °C przez co najmniej cztery sekundy, po rozdrobnieniu i odtłuszczeniu ich gorącą wodą oraz poddaniu działaniu rozcieńczonego kwasu solnego (o minimalnym stężeniu wynoszącym 4 % oraz o pH < 1,5) przez co najmniej dwa dni. Panel Naukowy ds. Zagrożeń Biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał w dniu 18 stycznia 2006 r. opinię w sprawie „Oceny ilościowej zagrożenia ludzi przez BSE stwarzanego przez żelatynę w odniesieniu do bieżącego zagrożenia BSE”. W dniu 18 maja 2006 r. Panel wydał inną opinię w sprawie „Oceny ilościowej zagrożenia ludzi przez BSE stwarzanego przez kręgosłup bydlęcy, łącznie ze zwojami korzonków tylnych, w odniesieniu do bieżącego zagrożenia BSE”. Zgodnie z obydwiema opiniami procesy produkcji obejmujące poddanie działaniu kwasu lub obróbkę termiczną i ciśnieniową zapewniają odpowiednio równoważne i wyższe obniżenie infekcyjności w porównaniu z poziomem bezpieczeństwa osiąganym przez zastosowanie procesu alkalicznego obecnie wymaganego przez sekcję XIV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Należy zatem odpowiednio zmienić warunki produkcji żelatyny. Wykładnia przepisów dotyczących innego możliwego zastosowania żelatyny i kolagenu wyprodukowanych zgodnie z przepisami załącznika III sekcja XIV i XV do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 przysparzała trudności w niektórych państwach członkowskich. Wskazane jest zatem poprawienie czytelności tych przepisów w celu zharmonizowania ich wykonywania. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 853/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmniejszanie obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorstwa w drodze obowiązujących przepisów wspólnotowych ma istotne znaczenie dla poprawy ich konkurencyjności oraz dla osiągnięcia celów agendy lizbońskiej.

(6)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z tym rozporządzeniem podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze muszą przestrzegać odpowiednich przepisów załącznika III do rozporządzenia.

(3)

Wymogi określone w sekcji VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 odnośnie do statków zajmujących się produkcją podstawową i wykonujących czynności towarzyszące tej produkcji uzupełniają wymogi załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 281 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 37 z 200725.10.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL AFG/1/2007 z dnia 16 października 2007 r. dotycząca mianowania szefa misji EUPOL AFGANISTAN

 • Dz. U. L281 - 28 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka we Francji, w Niemczech, Austrii, Portugalii, Danii, Republice Czeskiej i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5152) (1)

 • Dz. U. L281 - 27 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5053)

 • Dz. U. L281 - 25 z 200725.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. w sprawie odnowienia wspólnotowych zapasów żywych atenuowanych szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4699)

 • Dz. U. L281 - 23 z 200725.10.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L281 - 21 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L281 - 19 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 w odniesieniu do wykorzystania pepsyny płynnej w celu wykrywania włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L281 - 12 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa (1)

 • Dz. U. L281 - 5 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L281 - 3 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L281 - 1 z 200725.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2007 z dnia 24 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.