Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr: COMP/M.3848 – Sea-Invest/EMO-EKOM) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3710) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 47

Strona 1 z 7
26.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr: COMP/M.3848 – Sea-Invest/EMO-EKOM) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3710)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/687/WE) W dniu 18 sierpnia 2006 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (1), a w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Pełny tekst decyzji, w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, w oryginalnym języku postępowania znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

I. STRESZCZENIE (1)

Sea-Invest N.V. („Sea-Invest”) jest prywatnym przedsiębiorstwem świadczącym usługi terminalowe w wielu portach w Belgii, Francji, Niemczech i Republice Południowej Afryki. Podstawową gałęzią działalności Sea-Invest jest obsługa przeładunku suchych ładunków masowych oraz ładunków nieskonteneryzowanych. Sea-Invest kontroluje między innymi następujące terminale przeładunkowe węgla, rudy żelaza oraz innych suchych ładunków masowych: ABT w Antwerpii, GCT i CBM w Gandawie oraz Sea-Bulk w Dunkierce. Europees Massagoed-Overslagbedrijf B.V. i Erts- en Kolen Overslagbedrijf B.V. („EMO-EKOM”) świadczą usługi terminalowe w zakresie węgla i rud żelaza w Rotterdamie. EMO zajmuje się obsługą terminalu, podczas gdy EKOM jest właścicielem wyposażenia portu. Obecnymi udziałowcami w EMO-EKOM są ThyssenKrupp Veerhaven B.V. („TKV”), RAG Logistic GmbH („RAG”), H.E.S. Beheer N.V. („HES”) i Manufrance B.V. („Manufrance”). TKV jest spedytorem morskim należącym do ThyssenKrupp Steel, obsługującym porty w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii. TKV prowadzi działalność w zakresie obsługi pchaczy i barek na rzece Ren, kursujących pomiędzy obsługiwanymi portami a Duisburgiem, gdzie znajdują się wielkie piece należące do grupy. TKV obsługuje również terminal węgla oraz rud żelaza w porcie w Rotterdamie, przeznaczony w całości dla grupy ThyssenKrupp. Poza udziałami w przedsiębiorstwie EMO-EKOM, HES posiada także udziały w innych spółkach, które zajmują się przeładunkiem suchego ładunku masowego w portach w Rotterdamie, Amsterdamie i Zelandii. EBS, spółka zależna HES, zajmuje się przeładunkiem węgla, rud żelaza oraz suchego ładunku masowego w Rotterdamie. Utrzymuje również wspólną kontrolę

nad RBT – terminalem przeładunku węgla, rud żelaza oraz suchego ładunku masowego w Rotterdamie oraz OBA – terminalem obsługującym przeładunek węgla i innych suchych ładunków masowych w Amsterdamie. Ponadto posiada niekontrolne udziały w terminalu OVET obsługującym przeładunek węgla, rudy żelaza i innych suchych ładunków masowych w Zelandii.

(5)

(2)

Manufrance posiada, oprócz udziałów w EMO-EKOM, pakiet kontrolny w terminalach OVET i OBA. Jest spółką zależną ATIC Services, wspólnego przedsiębiorstwa grup: Total, EDF oraz Arcelor (jednak żaden z tych udziałowców nie ma pakietu kontrolnego w ATIC Services). ATIC Services posiada udziały w przedsiębiorstwach świadczących usługi związane z handlem węglem, logistyką żeglugi śródlądowej, transportem morskim oraz kontrolą jakości ładunków węgla oraz rudy żelaza. Zgodnie z planowaną koncentracją Sea-Invest przejmuje wspólną kontrolę nad EMO-EKOM w drodze zakupu udziałów w spółce holdingowej SNV od obecnego udziałowca, przedsiębiorstwa RAG. Po przeprowadzeniu koncentracji EMO-EKOM będzie wspólnie kontrolowane przez Sea-Invest, TKV, HES oraz Manufrance. Badanie rynku przeprowadzone przez Komisję wykazało, że planowana koncentracja nie budzi żadnego rodzaju obaw dotyczących naruszenia zasad konkurencji, w których wyniku skuteczna konkurencja zostałaby poważnie zakłócona w ramach wspólnego rynku lub na znacznej jego części.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 282 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 62 z 200726.10.2007

  Decyzja Rady 2007/690/WPZiB z dnia 22 października 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misje Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii

 • Dz. U. L282 - 60 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5170) (1)

 • Dz. U. L282 - 52 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5054) (1)

 • Dz. U. L282 - 41 z 200726.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przeciwko Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics N.V., British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac B.V., Fardem Packaging B.V., FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion N.V., Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V., Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles S.A., RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher B.V., Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj (Sprawa nr COMP/38354 – Worki przemysłowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4634)

 • Dz. U. L282 - 39 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L282 - 35 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L282 - 32 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2007 z dnia 25 października 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2007 r.

 • Dz. U. L282 - 30 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2007 z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 829/2007 w odniesieniu do okresu przejściowego przyznanego na stosowanie dokumentów handlowych i świadectw zdrowia dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L282 - 16 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2007 z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu.eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L282 - 13 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L282 - 12 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L282 - 11 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L282 - 9 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L282 - 7 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L282 - 5 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 3 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1248/2007 z dnia 22 października 2007 r. uchylające rozporządzenie nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej

 • Dz. U. L282 - 1 z 200726.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1247/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przyznanej przez Finlandię pomocy krajowej obejmującej nasiona i materiał siewny zbóż

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.