Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 69

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5125) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 69

Strona 1 z 2
27.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/69

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5125)

(Jedynie teksty w językach: francuskim, niderlandzkim i niemieckim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/692/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W związku z powyższym należy wydać zezwolenie na produkty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (3).

W dniu 12 listopada 2004 r. przedsiębiorstwa KWS SAAT AG i Monsanto Europe S.A. zwróciły się, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu żywności oraz składników żywności i pasz wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 („wniosek”). Początkowo wniosek obejmował także liście i drobne kawałki korzeni buraka powstające w trakcie przetwarzania korzeni, z których po sfermentowaniu otrzymuje się kiszonkę do pasz dla zwierząt. Produkty te, których nie uważa się za wyprodukowane z GMO lecz za produkty zawierające lub składające się z GMO zostały usunięte z wniosku przez wnioskodawców w dniu 14 lutego 2006 r. W dniu 20 grudnia 2006 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, stwierdzając, że wprowadzenie na rynek produktów wyprodukowanych z buraka cukrowego H7-1, zgodnego z opisem zawartym we wniosku i w kontekście zamierzonych zastosowań produktów, najprawdopodobniej nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, zwierząt ani na środowisko naturalne (2). W swojej opinii EFSA uwzględnił wszystkie szczegółowe kwestie i obawy państw członkowskich.

Według opinii wydanej przez EFSA, nie są konieczne żadne szczególne wymogi dotyczące etykietowania – z wyjątkiem tych określonych w art. 13 ust. 1 i w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(7)

(2)

Podobnie opinia EFSA nie uzasadnia nałożenia szczególnych warunków lub ograniczeń na wprowadzanie do obrotu i/lub szczególnych warunków lub ograniczeń dotyczących używania i manipulowania, w tym wymagań monitorowania po wprowadzeniu do obrotu, przewidzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) oraz art. 18 ust. 5 lit. e) rozporządzenia 1829/2003.

(8)

Wszelkie informacje mające znaczenie produktów do obrotu powinny zostać wspólnotowego rejestru genetycznie żywności i paszy zgodnie z (WE) 1829/2003.

dla dopuszczenia wprowadzone do zmodyfikowanej rozporządzeniem

(3)

(9)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 warunki dotyczące zezwolenia na produkty są wiążące dla wszystkich osób, które wprowadzają produkt do obrotu.

(10)

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 99). (2) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale1178620753816_1178620785055.htm

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego komitetu; Komisja złożyła zatem w dniu 25 czerwca 2007 r. wniosek do Rady zgodnie z art. 5 decyzji Rady 1999/468/WE (4), przy czym Rada zobowiązana jest do podjęcia działań w ciągu trzech miesięcy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 283 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 72 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2007 r. dotycząca środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5202) (1)

 • Dz. U. L283 - 63 z 200727.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.121 – Złącza) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4180) (1)

 • Dz. U. L283 - 61 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L283 - 59 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy na obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 57 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L283 - 55 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L283 - 53 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dz. U. L283 - 37 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

 • Dz. U. L283 - 25 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności powietrze–ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L283 - 16 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 15 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 290/2007 w odniesieniu do zapotrzebowania na cukier do rafinacji, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L283 - 13 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 8 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dz. U. L283 - 1 z 200727.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.