Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 24

Margines dumpingu

(96)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego margines dumpingu dla każdego rodzaju produktu ustalono na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej ze średnią ważoną ceną wywozu, przy założeniu niezmienionego poziomu obrotów. Porównanie wykazało, że ogólnie rzecz biorąc, margines dumpingu, wyrażony procentowo w stosunku do ceny cif na granicy Wspólnoty, wynosi 0,12 %, to znaczy poziom de minimis.

(91)

Należy tu nadmienić, że częściowy przegląd tymczasowy, o którym mowa powyżej (patrz: motyw 10) dotyczy zarzutu dumpingu w odniesieniu do przywozu SWR do Wspólnoty prowadzonego przez jednego z tureckich eksporterów.

(97)

2.3.2. Przegląd wygaśnięcia środków obowiązujących w odniesieniu do Turcji Wartość normalna Po przeprowadzeniu badań opisanych wyżej w zakresie ogólnej metody w motywie 46 ustalono, że wartość normalną należy skonstruować w odniesieniu do większości rodzajów SWR wywożonych do WE przez jednego tureckiego producenta eksportującego. Dlatego wartość normalną obliczono na podstawie własnych kosztów produkcji producenta, przy uwzględnieniu rozsądnego marginesu zysku w wysokości 5 %, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

Wartość normalna

(92)

Jak wykazało dochodzenie, ceny krajowe użyte dla określenia wartości normalnej rodzajów produktów wywożonych przez wspomnianego tureckiego eksportera były w większości zyskowne. Wykorzystano ceny uiszczone i należne w zwykłym obrocie handlowym od niezależnych klientów na rynku krajowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. W odniesieniu do niektórych rodzajów produktu natomiast wartość normalną skonstruowano na podstawie własnych kosztów produkcji producenta wraz z kosztami sprzedaży, kosztami ogólnymi i administracyjnymi i przy uwzględnieniu rozsądnego marginesu zysku w wysokości 5 %, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Cena eksportowa

(98)

(93)

W odniesieniu do drugiego producenta, jak wyjaśniono wyżej w motywach 92 i 93, cena sprzedaży krajowej może być wykorzystana dla ustalenia wartości normalnej większości typów produktu. Jako podstawę do określenia wartości normalnej wykorzystano zatem ceny uiszczone i należne w zwykłym obrocie handlowym od niezależnych klientów na rynku krajowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(94)

Co do wywozu na rynek Wspólnoty, wymieniony turecki producent sprzedawał produkt objęty postępowaniem bezpośrednio we Wspólnocie, bez korzystania z jakiegokolwiek powiązanego z nim pośrednika. W związku z tym przyjętą ceną eksportową była cena faktycznie zapłacona bądź należna za dany wyrób w przypadku jego sprzedaży na wywóz z kraju wywozu do Wspólnoty, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

Cena eksportowa

(99)

Co do wywozu na rynek Wspólnoty, tureccy producenci sprzedawali produkt objęty postępowaniem bezpośrednio we Wspólnocie, bez korzystania z jakichkolwiek powiązanych pośredników. Przyjętą ceną eksportową była cena faktycznie zapłacona bądź należna za dany wyrób w przypadku jego sprzedaży na wywóz z kraju wywozu do Wspólnoty, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/11

Porównanie

(100) Wartość normalna została porównana ze średnią ceną

eksportową każdego rodzaju produktu objętego postępowaniem na podstawie ceny ex-works i przy założeniu takiego samego poziomu obrotów. Zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego i dla zapewnienia obiektywnego porównania uwzględniono różnice w czynnikach, co do których wykazano, że mogą mieć wpływ na ceny i ich porównanie. Wprowadzono korekty z tytułu frachtu śródlądowego i morskiego, ubezpieczenia, kosztów przeładunku i pakowania, kosztów kredytu i przywozowych należności celnych. Wymienione koszty zostały odjęte od ceny odsprzedaży w celu uzyskania ceny podstawowej ex-works. Dumping

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.