Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 24

(101) Porównanie średniej ważonej ceny eksportowej do

w wywozie do Wspólnoty dokonywanym przez BMK w ciągu ODP była zbliżona do ceny w wywozie tego przedsiębiorstwa do innych krajów, do których podczas ODP sprzedała ona znacznie większe ilości.

(106) Mimo że margines dumpingu jaki został ustalony w ODP

opierał się na stosunkowo niewielkiej ilości wywozu SWR do Wspólnoty, istnieją powody, by stwierdzić, że margines dumpingu ustalono w oparciu o zmienione okoliczności o trwałym charakterze. SSM

(107) Należy ponownie nadmienić, że ceny eksportowe SSM

wartości normalnej dla każdego rodzaju produktu objętego postępowaniem pozwoliło na ustalenie istnienia dumpingu wyłącznie w przypadku jednego eksportera w Turcji, jak również marginesu de minimis w przypadku drugiego z producentów (patrz: motyw 96). Ustalony margines dumpingu wspomnianego eksportera, wyrażony jako odsetek ceny cif na granicy Wspólnoty, wyniósł 33,6 %.

(102) Należy nadmienić, że w przypadku tego eksportera

margines dumpingu ustalony w pierwotnym dochodzeniu był wysoki (powyżej 50 %) i w konsekwencji spowodował nałożenie cła w oparciu o margines szkody zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Dochodzenie przeprowadzone w ramach niniejszego przeglądu wskazuje na utrzymywanie się dumpingu o niższym poziomie, nawet przy zmniejszeniu ilości wywozu.

D. TRWAŁY CHARAKTER ZMIAN OKOLICZNOŚCI (103) Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego

w wywozie do Wspólnoty objęte są zobowiązaniem cenowym, które z początkiem maja 2004 r. zaczęło obowiązywać również w stosunku do wywozu do dziesięciu nowych państw członkowskich (UE-10), które przystąpiły do UE na dwa miesiące przed końcem okresu objętego przeglądem okresowym w odniesieniu do Rosji. Jakkolwiek ceny eksportowe dla odbiorców z siedzibą w jednym z piętnastu państw członkowskich tworzących UE przed dniem 1 maja 2004 r. kształtowały się na poziomie wymaganym zgodnie z zobowiązaniem, ustalono, że sprzedaż odbiorcom w UE-10 odbywała się przy niższym poziomie cen. Co więcej, stwierdzono również, że wywóz do innych państw trzecich w ciągu okresu objętego przeglądem okresowym w odniesieniu do Rosji był dokonywany przy znacznie niższym poziomie cen i osiągał znacznie większe ilości niż wywóz do Wspólnoty.

(108) Na mniejszą ilość wywozu SWR do Wspólnoty prowa-

zbadano również, czy zmiany okoliczności ustalone w poszczególnych przeglądach można racjonalnie uznać za trwałe. Rosja BMK

(104) Przywóz prowadzony przez to przedsiębiorstwo jest

dzonego przez SSM w ciągu okresu objętego przeglądem okresowym w odniesieniu do Rosji nie mogły mieć wpływu ograniczenia zdolności produkcyjnych, jako że stwierdzono, że przedsiębiorstwo posiadało znaczne niewykorzystane zdolności produkcyjne. Dlatego jasne jest, że zmniejszenie ilości wywozu jest wynikiem cen wynikających ze złożonych zobowiązań cenowych. Wynika z tego, że w przypadku wygaśnięcia zobowiązania cenowego, zachodziłoby duże prawdopodobieństwo prowadzenia przez SSM zwiększonej sprzedaży na rynek Wspólnoty po obniżonej (a zatem dumpingowej) cenie.

(109) Jak wskazano powyżej, ogół wywozu – zarówno do

Wspólnoty, jak i do krajów trzecich – został uwzględniony w niniejszej analizie.

obecnie obłożony cłem rezydualnym o stawce 50,7 % ustalonej w dochodzeniu pierwotnym na podstawie danych dotyczących innego eksportera w Rosji, ponieważ BMK nie współpracowało wówczas w dochodzeniu. Tymczasem obecny poziom marginesu dumpingu, ustalony na poziomie 36,2 %, został obliczony na podstawie informacji dotyczących BMK w odniesieniu do całego ODP.

(105) Co więcej, nie zaobserwowano przesłanek wskazujących,

(110) W wyniku dochodzenia ustalono, że SSM posiada niewy-

że poziom wartości normalnej czy też ceny eksportowej dotyczącej BMK, ustalony w bieżącym dochodzeniu, nie jest wiarygodny. Ustalono, że cena eksportowa

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.