Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 24

korzystane zdolności produkcyjne pozwalające mu na znaczne zwiększenie wywozu, zarówno do Wspólnoty, jak i do krajów trzecich. Gdyby SSM podjął prawdopodobną próbę odzyskania swojego udziału w rynku Wspólnoty sprzed nałożenia środków, byłby w stanie tego dokonać dzięki prowadzeniu sprzedaży po dumpingowych cenach na rynku Wspólnoty. Co więcej, ceny oferowane w wywozie do innych krajów były przeciętnie niższe od cen na rynku Wspólnoty, a dochodzenie wykazało sprzedaż produktu objętego dochodzeniem po cenach dumpingowych do krajów nienależących do UE.

L 285/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

(111) Wartość normalna dotycząca SSM w ODP opierała się na

(117) W

znacznej wielkości przywozu (przeważającej większości jego produkcji) sprzedanej w zwykłym obrocie handlowym na konkurencyjnym rynku krajowym. Wskazywałoby to na trwały charakter poziomu wartości normalnej ustalonego w bieżącym dochodzeniu.

efekcie bieżącego przeglądu okresowego w odniesieniu do tego samego producenta potwierdzono, że prowadzony przezeń wywóz do Wspólnoty przebiegał po cenach, których nie uznano za dumpingowe. Ponadto zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa zostały uznane za ograniczone w stosunku do konsumpcji we Wspólnocie. Z czego wynika, że ustaloną w wyniku przeglądu okresowego zmianę okoliczności można uznać za trwałą.

(112) W konsekwencji stwierdza się, że wobec braku środków

antydumpingowych doszłoby do gwałtownego wzrostu ilościowego prowadzonego przez SSM wywozu do Wspólnoty przy jednoczesnym znacznym obniżeniu cen eksportowych. Na tej podstawie stwierdza się, że domniemane zmiany okoliczności w odniesieniu do cen eksportowych stosowanych przez SSM nie mogą być uznane za trwałe.

Kształtowanie się przywozu w przypadku uchylenia środków Uwagi wstępne

(118) Producenci współpracujący w tym dochodzeniu repre-

Tajlandia

(113) Jak wykazało dochodzenie w ramach przeglądu okre-

sowego, wywóz do Wspólnoty prowadzony przez współpracującego tajskiego eksportera nie był dokonywany po cenach dumpingowych. Ustalono również, że ceny eksportowe oferowane przez tajskiego eksportera na rynku Wspólnoty były zbliżone do cen wymaganych od odbiorców w innych krajach trzecich, do których sprzedano większe ilości.

zentują niemal całość przywozu produktu objętego postępowaniem dokonywanego z krajów objętych postępowaniem do UE. Zbadanie prawdopodobieństwa ewentualnej kontynuacji dumpingu w przypadku uchylenia środków opierało się zatem w dużej mierze na informacjach dostarczonych przez tych współpracujących producentów eksportujących. W szczególności zbadano również zachowania cenowe współpracujących producentów eksporterów na innych rynkach eksportowych, wielkość ich produkcji, zdolności produkcyjne i zapasy.

(119) W celu ustalenia, czy istnieje prawdopodobieństwo (114) Co więcej, ustalono, że tajski eksporter rozwinął własną

sieć dystrybucji i dostarczał SWR szerokiej grupie odbiorców na całym świecie. Spółki zależne prowadzące sprzedaż mają siedziby w Australii, Singapurze i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niewielka ilość SWR eksportowana do Wspólnoty przez Usha z pewnością nie wynika zatem z ograniczeń zdolności produkcyjnych, ponieważ przedsiębiorstwo nie dysponuje żadnymi niewykorzystanymi zdolnościami.

(115) Uznaje się, że brak środków antydumpingowych (to jest

obecnie obowiązującego zobowiązania cenowego) nie spowodowałby znaczącego wzrostu prowadzonego przez Usha wywozu do Wspólnoty ani nie wywarłby znacznego wpływu na jego ceny eksportowe. W oparciu o powyższe fakty i ustalenia można stwierdzić, że z uwagi na brak niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz biorąc pod uwagę, że prowadzony przez przedsiębiorstwo wywóz skupia się w głównej mierze na wielu innych rynkach zagranicznych poza Wspólnotą, na których ceny eksportowe są znacznie wyższe niż na rynku Wspólnoty, ustalona zmiana okoliczności w odniesieniu do Usha ma trwały charakter.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.