Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 24

kontynuacji dumpingu, Komisja przeanalizowała bieżącą sytuację krajów i stron, których dotyczy postępowanie. W stosownych przypadkach zbadała również możliwość wystąpienia dumpingowego wywozu do Wspólnoty. Przeprowadzono ponadto analizę zachowań cenowych, produkcji i zdolności produkcyjnych pozostałych producentów eksportujących w krajach, których dotyczyły prowadzone dochodzenia. Analiza ta opierała się na danych pochodzących z badań rynku przedstawionych przez przemysł wspólnotowy i producentów eksportujących, danych statystycznych Eurostatu na temat przywozu oraz danych statystycznych dotyczących wywozu, o ile zostały one przedstawione przez kraje, których dotyczy postępowanie.

Rosja Produkcja, moce produkcyjne i inwestycje

(120) W okresie objętym dochodzeniem w sprawie przeglądu

wygaśnięcia SSM zdołał zwiększyć produkcję o 7 % w stosunku do 2005 r.

Turcja (Has Çelik)

(116) Od roku 2005 przywóz SWR pochodzących z Turcji do

(121) O ile zdolności produkcyjne w badanym okresie nie

Wspólnoty znacznie się zwiększył. We wnioskach z przeglądu okresowego uznano wówczas, że w sytuacji braku dumpingu właściwe jest uchylenie środków w zakresie, w jakim dotyczyły one składającego wniosek tureckiego eksportera.

uległy zmianie, przeciętny stopień wykorzystania dostępnych zdolności produkcyjnych stwierdzony w Rosji kształtował się w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym na poziomie 60–65 %. Można zatem dojść do wniosku, że producenci eksportujący w Rosji dysponują możliwościami zwiększenia wywozu na rynek wspólnotowy w przypadku uchylenia obowiązujących środków.

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/13

(122) Ponadto

łączne zdolności produkcyjne Rosji w odniesieniu do produktu objętego dochodzeniem szacuje się na nieodbiegające od poziomu całkowitej konsumpcji w UE w okresie dochodzenia przeglądu wygaśnięcia – to jest sięgające 220 tys. ton. Ponieważ rynek rosyjski nie jest w stanie przyjąć podaży na takim poziomie, w razie uchylenia obowiązujących środków producenci rosyjscy mogą zdecydować się na przekierowanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na rynek wspólnotowy w sprzedaży po cenach dumpingowych.

Tajlandia Produkcja, moce produkcyjne i inwestycje

(127) Współpracujący tajski producent jest producentem domi-

nującym w Tajlandii, reprezentującym poważny udział, a mianowicie około 80 % zdolności produkcyjnych i rzeczywistej produkcji SWR Tajlandii. W dochodzeniu ustalono, że producent ten produkował z wykorzystaniem pełnych zdolności produkcyjnych, a dwóch pozostałych znanych tajskich producentów nie ma niemal żadnego udziału w rynku wspólnotowym, i że nie posiadają oni znacznych niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

Zależność między cenami eksportowymi do krajów trzecich a poziomem cen we Wspólnocie

(123) Jak objaśniono powyżej w motywach 61 i 62, to (128) Jak wykazało dochodzenie, nawet jeśli współpracujący

z powodu bieżącego zobowiązania cenowego wywóz na rynek Wspólnoty nie odbywa się po cenach dumpingowych. Wykazano również, że ustalona za pomocą zobowiązania cenowego MCI wpłynęła na politykę cenową rosyjskiego przedsiębiorstwa, którego dotyczy dochodzenie, na rynku Wspólnoty. Stwierdzono zatem, że cena eksportowa na rynku Wspólnoty nie była ceną wiarygodną w rozumieniu art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

producent eksportujący sprzedawał na rynku Wspólnoty po cenach dumpingowych, ilość jego sprzedaży była nad wyraz mała. W odniesieniu do wywozu prowadzonego przez przedsiębiorstwo na całym świecie stwierdzono, że skupia się on na wielu innych rynkach zagranicznych poza Wspólnotą, w szczególności są to Stany Zjednoczone Ameryki, Singapur, Indonezja, Australia, Japonia i Malezja. Posiada on nawet zależne spółki zajmujące się sprzedażą z siedzibą w tych krajach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.