Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 24

(124) Dlatego też ceny oferowane w krajach trzecich zostały

uznane za bardziej wiarygodne, jako że nie były poddane żadnym ograniczeniom w ciągu okresu dochodzenia przeglądu wygaśnięcia.

Związek pomiędzy cenami eksportowymi a zobowiązaniem cenowym

(129) Współpracujący

(125) Również w okresie dochodzenia przeglądu wygaśnięcia

rosyjskie ceny wywozu do państw trzecich kształtowały się ogólnie poniżej poziomu cen we Wspólnocie. Dlatego w przypadku uchylenia obowiązujących środków eksporterzy rosyjscy prawdopodobnie prowadziliby wywóz SWR do Wspólnoty w dużych ilościach i po niższych cenach aniżeli przy obecnych zobowiązaniach cenowych. W konsekwencji ponowne wystąpienie dumpingu wydaje się prawdopodobne w przypadku uchylenia obowiązujących środków antydumpingowych. Wydaje się to szczególnie istotne w świetle obecnej sytuacji w zakresie zobowiązania cenowego.

producent eksportujący respektował poczynione zobowiązanie cenowe, a przy obecnym wysokim poziomie cen rynkowych wielokrotnie sprzedawał po cenach przewyższających ceny minimalne. Nie ma innych tajskich przedsiębiorstw prowadzących wywóz produktu objętego dochodzeniem na rynek wspólnotowy.

Relacja między państw trzecich Wspólnocie

cenami wywozu a poziomem cen

do we

(130) W ODPW wielkość sprzedaży w innych częściach świata,

osiągnięta przez Usha, znacznie przewyższała sprzedaż do Wspólnoty, niezależnie od poziomu cen eksportowych we Wspólnocie przeciętnie o 9,5 % wyższego niż na pozostałych rynkach zagranicznych.

Wniosek w odniesieniu do Rosji

(126) Zachowania eksporterów rosyjskich oraz wpływ zobo(131) W oparciu o powyższe fakty i ustalenia można stwier-

wiązania cenowego na poziom cen eksportowych do Wspólnoty, niższy poziom cen dominujący w krajach trzecich oraz poważne niewykorzystane moce produkcyjne stanowią czytelne przesłanki wskazujące, że producenci rosyjscy prawdopodobnie zdecydowaliby się na ponowne skierowanie znacznych ilości wywozu po cenach dumpingowych na rynek wspólnotowy w przypadku uchylenia obowiązujących środków.

dzić, że nawet w przypadku uchylenia środków wywóz znacznych ilości SWR na rynek Wspólnoty przez współpracującego tajskiego producenta jest mało prawdopodobny. Wydaje się, że pozostali dwaj tajscy producenci nie dysponują sprawną międzynarodową siecią dystrybucji, która pozwalałaby im na agresywne wejście na rynek wspólnotowy i zdobycie w nim znacznego udziału.

L 285/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

Turcja Produkcja, moce produkcyjne i inwestycje

(132) Na podstawie informacji zgromadzonych podczas docho-

postępowanie. Uznano zatem, że nie ma podstaw do wykluczenia któregokolwiek z tych producentów z zakresu definicji produkcji wspólnotowej.

dzenia zdolności produkcyjne w okresie objętym dochodzeniem nie uległy zmianie, a wykorzystanie zdolności produkcyjnych wzrosło. W rezultacie ustalono, że oba przedsiębiorstwa tureckie osiągnęły już 90 % posiadanych zdolności produkcyjnych. W Turcji nie ma innych przedsiębiorstw produkujących PC.

(137) Łączna produkcja SWR wszystkich tych przedsiębiorstw

stanowi całość produkcji we Wspólnocie w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

Przemysł wspólnotowy

(133) Ponadto zaobserwowano, że udział przywozu dumpingo-

wego z Turcji (dokonanego przez Çelik Halat) w rynku Wspólnoty wynosi mniej niż 0,5 %, z czego 10 % nie konkurowało nawet z produkcją wspólnotową, ponieważ były to rodzaje produktu, których przemysł wspólnotowy nie produkuje. Ponieważ w przypadku przedsiębiorstwa Has dumpingu nie stwierdzono, udział w rynku przywozu dumpingowego z Turcji był bardzo niski. Dlatego też bardzo niewielka część wywozu z Turcji opiera się na dumpingu i stanowi bezpośrednią konkurencję dla przemysłu wspólnotowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.