Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 24

(138) Wnioski o wszczęcie przeglądu okresowego i przeglądu

wygaśnięcia zostały poparte przez 22 producentów we Wspólnocie, którzy bez wyjątku zgodzili się na współpracę w toku dochodzenia. Zbadano, czy ci współpracujący producenci reprezentują znaczącą część całkowitej produkcji produktu objętego dochodzeniem we Wspólnocie, i stwierdzono, że reprezentowali oni 87 % łącznej produkcji wspólnotowej w czasie dochodzenia przeglądu wygaśnięcia oraz w okresach objętych różnymi postępowaniami przeglądów okresowych.

Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu

(134) W oparciu o powyższe przesłanki można stwierdzić,

(139) Dlatego też uznano, że grupa 22 wspólnotowych produ-

że nawet w przypadku uchylenia środków wywóz znacznych ilości SWR na rynek Wspólnoty przez współpracujących producentów eksportujących jest mało prawdopodobny. Na tej podstawie nie zachodzi prawdopodobieństwo kontynuacji ani ponownego wystąpienia dumpingu.

centów popierających, którzy współpracowali w dochodzeniu, reprezentuje przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Tak więc zwani są oni dalej „przemysłem wspólnotowym”.

2. Sytuacja na rynku wspólnotowym 2.1. Konsumpcja na rynku wspólnotowym

E. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY (140) Konsumpcję we Wspólnocie ustalono na podstawie:

1. Definicja produkcji wspólnotowej i przemysłu wspólnotowego Produkcja wspólnotowa

(135) We Wspólnocie SWR wytwarza 29 producentów wspól-

— wielkości sprzedaży producentów wspólnotowych tworzących przemysł wspólnotowy,

notowych i, jak ustalono, ich łączna produkcja w okresie dochodzenia przeglądu wygaśnięcia wyniosła 202 tys. ton. — szacunkowej sprzedaży pozostałych wytwórców działających na rynku Wspólnoty w oparciu o dane zawarte we wniosku, oraz

(136) Podobnie jak w dochodzeniu pierwotnym, stwierdzono,

że niektórzy spośród producentów wspólnotowych dokonują przywozu produktu objętego postępowaniem. Ilości przywozu były jednak nieznaczne w porównaniu do ich produkcji własnej (poniżej 1 % całkowitej produkcji), przy czym nie stwierdzono przywozu produktu pochodzącego z krajów, których dotyczy

— danych Eurostatu dotyczących przywozu produktu objętego dochodzeniem z krajów, których dotyczy postępowanie, jak również z państw trzecich.

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/15

(141) W okresie między rokiem 2003 a okresem dochodzenia przeglądu wygaśnięcia konsumpcja we

Wspólnocie wzrosła o ponad 46 tys. ton, czyli o 26 %, osiągając łączną wielkość konsumpcji wynoszącą 222 tys. ton w ODP.

Tabela 1

2003 2004 2005 ODPW

Konsumpcja we Wspólnocie (tony) Wskaźnik

176 438 100

195 363 111

214 529 122

222 456 126

2.2. Ewolucja przywozu i podcięcia cenowego ze strony Rosji 2.2.1. Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z Rosji

(142) Wielkość oraz udział w rynku przywozu produktu objętego dochodzeniem z Federacji Rosyjskiej

ewoluowały w sposób przedstawiony poniżej.

Tabela 2

2003 2004 2005 ODPW

Wielkość przywozu (tony) Wskaźnik Udział w rynku Wskaźnik

2 198 100 1,2 % 100

1 844 84 0,9 % 75

2 908 132 1,4 % 117

3 323 151 1,5 % 125

(143) W badanym okresie przywóz z Federacji Rosyjskiej wzrósł o 51 %, z 2 198 ton w 2003 r. do 3 323

ton w ODPW. Udział przywozu w ogólnej konsumpcji we Wspólnocie wzrósł w tym czasie z 1,2 % do 1,5 %, a więc o 25 %.

(144) Sposób obliczenia podcięcia cenowego jest w tym przypadku identyczny z opisanym w motywach

136–140 rozporządzenia tymczasowego. Cena oferowana przez objętego dochodzeniem eksportera na granicy Wspólnoty dla każdego rodzaju produktu została porównana z odpowiednią ceną ex-works stosowaną przez przemysł wspólnotowy. Wyniki porównania przedstawiono w postaci procentu cen ex-works stosowanych przez przemysł wspólnotowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.