Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 24

(145) Poziom cen oferowanych przez SSM odbiorcom we Wspólnocie był najprawdopodobniej pod

wpływem przyjętego zobowiązania w ramach rozporządzenia pierwotnego. Tym niemniej stwierdzono znaczny poziom podcięcia cen wynoszący 49 %.

(146) W świetle powyższych ustaleń stosunkowo niewielki udział wywozu z Rosji w rynku wynika bez

wątpienia z obowiązujących względem Rosji środków antydumpingowych. Mając na uwadze poziom cen w Rosji oraz rozmiary stwierdzonego obecnie w jej przypadku dumpingu, wysoce prawdopodobne jest, że znaczne niewykorzystane zdolności produkcyjne dostępne w tym kraju mogłyby z łatwością posłużyć do zwiększenia wywozu na rynek wspólnotowy. 2.3. Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z innych krajów objętych niniejszym przeglądem

(147) Przypomina się, że jak nadmieniono w motywach 131 i 134, uznano, że nie zachodzi ryzyko

ponownego wystapienia dumpingu w odniesieniu do przywozu SWR pochodzących z Tajlandii i Turcji. Zbadano ponadto tendencje cechujące przywóz produktu objętego dochodzeniem z innych krajów, których dotyczy niniejszy przegląd. Ewolucja ilości przywozu i udziału w rynku pozostałych krajów, których dotyczy niniejszy przegląd, przebiegała następująco:

L 285/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

Tabela 3

2003 2004 2005 ODPW

Tajlandia Wielkość przywozu (tony) W tym przywóz dumpingowy Całkowity udział w rynku Turcja Wielkość przywozu (tony) W tym przywóz dumpingowy Całkowity udział w rynku 1,27 % 1,11 % 1,98 % 2 248 2 223 4 246 4 805 1 089 2,16 % 0,21 % 0,08 % 0,04 % 368 160 86 118 0 0,05 %

(148) Z tabeli wynika, że przywóz z Tajlandii osiągnął nieznaczną ilość w badanym okresie, a jego udział

w rynku w ODPW wyniósł 0,1 %.

(149) Całkowity przywóz z Turcji wzrósł z 2 248 ton do 4 805 ton w okresie od 2003 r. do końca

ODPW, a więc aż o 113 %. Jeśli chodzi o udział w rynku, został on niemalże podwojony, z 1,3 % wzrósł do 2,2 %. Mimo wszystko, zważywszy jednak na rozmiary rynku wspólnotowego, względna wielkość przywozu z Turcji nie jest bardzo znacząca.

(150) Trzeba wszakże nadmienić, iż główny producent eksportujący w Turcji korzysta z zerowej stawki

celnej obowiązującej w odniesieniu do eksportu. Fakt ten prawdopodobnie umożliwił temu producentowi eksportującemu sprzedaż do UE po stosunkowo wysokich cenach.

(151) Sposób obliczenia podcięcia cenowego jest w tym przypadku identyczny z opisanym w motywach

136–140 rozporządzenia tymczasowego. Cena oferowana przez objętych dochodzeniem eksporterów na granicy Wspólnoty dla każdego rodzaju produktu została porównana z odpowiednią ceną ex-works stosowaną przez przemysł wspólnotowy. Wyniki porównania przedstawiono w postaci procentu cen ex-works stosowanych przez przemysł wspólnotowy.

(152) Pomimo powyższych spostrzeżeń, w przypadku przywozu dumpingowego z Turcji stwierdzono

znaczny poziom podcięcia cen wynoszący 24 %, podczas gdy poziom podcięcia cenowego dla przywozu pochodzącego z Tajlandii został ustalony na poziomie ok. 1 %. 2.4. Wielkość przywozu i udział w rynku innych zainteresowanych państw objętych środkami antydumpingowymi, a których nie dotyczy niniejszy przegląd

(153) Przypomina się, że na przywóz lin i kabli stalowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej,

Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy zostały nałożone środki antydumpingowe. W całym badanym okresie obowiązywały następujące środki antydumpingowe:

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/17

Tabela 4

2003 2004 2005 ODPW

Chińska Republika Ludowa Przywóz (tony) Wskaźnik Średnia cena (EUR/tonę) Udział w rynku Indie Przywóz (tony) Wskaźnik Średnia cena (EUR/tonę) Udział w rynku Republika Południowej Afryki Przywóz (tony) Wskaźnik Średnia cena (EUR/tonę) Udział w rynku Ukraina Przywóz (tony) Wskaźnik Średnia cena (EUR/tonę) Udział w rynku Całkowita liczba ton Całkowity udział w rynku 1 222 100 866 0,7 % 6 785 3,7 % 1 438 118 712 0,7 % 10 978 5,6 % 1 149 94 752 0,5 % 16 177 7,5 % 776 63 662 0,3 % 16 012 7,2 % 184 100 1 303 0,1 % 795 433 1 471 0,4 % 577 314 1 584 0,3 % 941 512 1 573 0,4 % 4 218 100 902 2,3 % 4 832 115 1 036 2,5 % 6 551 155 1 130 3,1 % 6 108 145 1 123 2,7 % 1 545 100 1 088 0,9 % 3 374 218 1 120 1,7 % 6 581 426 1 063 3,1 % 7 560 489 947 3,4 %

(154) Warto również zauważyć, że przywóz z krajów objętych środkami antydumpingowymi znacznie

wzrósł w czasie badanego okresu, zarówno ilościowo – przy wzroście o 135 %, jak i w ujęciu udziału w rynku – który wzrósł z 3,7 % do 7,2 % w tym samym okresie. 2.5. Wielkość przywozu i udział w rynku innych zainteresowanych państw nieobjętych żadnymi środkami antydumpingowymi

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.