Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 24

(155) Zmiany wielkości przywozu z innych państw trzecich zostały przedstawione poniżej.

Tabela 5

2003 2004 2005 ODPW

Całkowita wielkość (tony), w tym: Wskaźnik Korea Południowa Wskaźnik Malezja Wskaźnik Korea Północna Wskaźnik

42 486 100 22 400 100 4 836 100 150 100

54 983 129 32 121 143 4 426 92 1 626 1 084

58 843 138 34 634 155 5 123 106 2 212 1 475

61 271 144 36 408 163 6 642 137 3 324 2 216

L 285/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

(156) W badanym okresie przywóz z państw nieobjętych żadnymi środkami antydumpingowymi uległ

zwiększeniu o ok. 19 tys. ton, czyli o 44 %. Większa część tego przywozu pochodzi z Korei Południowej.

3. Sytuacja ekonomiczna przemysłu wspólnotowego 3.1. Uwagi wstępne

(157) Biorąc pod uwagę dużą liczbę producentów wspólnotowych stanowiących przemysł wspólnotowy,

postanowiono dokonać wyboru próby producentów wspólnotowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, jak wyjaśniono w motywach 20 i 21 powyżej. Pięciu producentów wspólnotowych włączonych do próby wybrano jako reprezentujących największą reprezentatywną wielkość produkcji, jaka mogła zostać właściwie zbadana w dostępnym czasie. Producentów wymieniono wyżej, w motywie 26.

(158) Tak więc dane dotyczące szkody przedstawione poniżej zostały oparte zarówno na ustaleniach, jakie

można było poczynić na poziomie producentów wspólnotowych wybranych do próby, jak również na podstawie ustaleń dokonanych na poziomie 22 producentów stanowiących przemysł wspólnotowy. Przez wzgląd na przejrzystość wyraźnie zaznaczono, w których przypadkach czynniki szkody odnoszą się do danych zebranych w ramach próby. W przypadku braku takiej wzmianki należy uznać, że dane zostały zebrane od 22 producentów wspólnotowych stanowiących przemysł wspólnotowy.

3.2. Produkcja, moce produkcyjne i stopień wykorzystania mocy produkcyjnych

(159) Tabela 6

2003 2004 2005 ODPW

Produkcja (tony) Wskaźnik Zdolności produkcyjne (tony) Wskaźnik Wykorzystanie zdolności produkcyjnych w % Wskaźnik

149 957 100 229 066 100 65 % 100

148 536 99 229 654 100 65 % 99

161 611 108 245 343 107 66 % 101

176 119 117 247 833 108 71 % 109

(160) W badanym okresie produkcja całego przemysłu wspólnotowego wzrosła o ok. 26 tys. ton, czyli

o 17 %. Ten wzrost należy rozważać w kontekście konsumpcji we Wspólnocie, która wzrosła o 46 tys. ton, czyli o 26 %, oraz zwiększonego wywozu przemysłu wspólnotowego w tym samym okresie.

(161) Zwiększenie produkcji spowodowało również 8 % wzrost zdolności produkcyjnych, które osiągnęły

blisko 248 tys. ton w ciągu ODPW.

(162) Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych utrzymał się na stosunkowo stabilnym poziomie

w ciągu pierwszych lat badanego okresu. Natomiast w ciągu ODPW z powodu wzrostu produkcji wykorzystanie zdolności produkcyjnych zwiększyło się z około 65 % do ponad 70 %.

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/19

3.3. Zebrane w ramach próby dane o zapasach

Tabela 7

2003 2004 2005 ODPW

Zapasy (tony) Wskaźnik Zapasy jako % całkowitej sprzedaży

11 565 100 20 %

10 236 89 17 %

11 465 99 18 %

12 652 109 18 %

(163) Magazynowane zapasy pozostawały na stosunkowo stałym poziomie w badanym okresie,

w szczególności w stosunku do sprzedaży.

3.4. Wielkość sprzedaży oraz udziału w rynku, w konsumpcji we Wspólnocie i jej wzrost

Tabela 8

2003 2004 2005 ODPW

Wielkość sprzedaży (tony) Wskaźnik Udział w konsumpcji we Wspólnocie Wskaźnik Wzrost obrotów sprzedaży (tys. EUR) Wskaźnik

107 032 100 60,7 % 100 217 912 100

106 542 100 54,5 % 90 230 267 106

112 687 105 52,5 % 87 262 495 120

116 625 109 52,4 % 86 297 009 136

(164) Wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego na rynku Wspólnoty w badanym okresie utrzymy-

wała się na stałym poziomie w ujęciu bezwzględnym. Odnotowano wzrost sprzedaży o 9 % w ODPW, jednak to osiągnięcie należy rozpatrywać w kontekście szerszej ewolucji konsumpcji we Wspólnocie, która wzrosła o 26 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.