Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 24

(165) W świetle ewolucji konsumpcji we Wspólnocie i pomimo wzrostu obrotów sprzedaży udział prze-

mysłu wspólnotowego w rynku uległ znacznemu zmniejszeniu w ciągu badanego okresu. Przemysł wspólnotowy stracił w tym okresie ponad 8 punktów procentowych udziału w konsumpcji we Wspólnocie.

(166) Całkowita wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego wzrosła o 36 % w badanym okresie. Fakt

ten należy jednak rozważać w kontekście zwiększonej ceny sprzedaży za tonę, odzwierciedlającej przede wszystkim wyższe koszty i ceny zakupu surowców.

L 285/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

3.5. Ceny sprzedaży i czynniki wpływające na ceny we Wspólnocie – dane zebrane w ramach próby

Tabela 9

2003 2004 2005 ODPW

Średnia cena (EUR/tonę) Wskaźnik Przeciętny koszt surowców (walcówka) (EUR/tonę) Wskaźnik

1 902 100 511 100

2 058 108 559 109

2 170 114 662 129

2 142 113 734 143

(167) Przeciętna cena sprzedaży na rynku wspólnotowym, osiągana przez przemysł wspólnotowy, wzrosła

o 240 EUR za tonę, czyli o 13 % w badanym okresie. Dochodzenie wykazało, że najwyraźniej było to odzwierciedlenie wzrostu cen surowców, przede wszystkim walcówki stalowej. Koszt zakupu walcówki wzrósł w badanym okresie o 223 EUR za tonę, czyli o 43 % w porównaniu do kosztu na początku badanego okresu.

(168) Jeden z producentów włączonych do definicji przemysłu wspólnotowego kupował surowce, w tym

walcówkę, od stron powiązanych (tzw. „grup przemysłu stalowego zintegrowanych pionowo”). Zbadano zatem, czy ceny oferowane przez dostawców powiązanych producentom wspólnotowym były zgodne z oferowanymi przez nich odbiorcom niezależnym. Okazało się, że ceny oferowane producentom wspólnotowym były zgodne z oferowanymi przez nich odbiorcom niezależnym i że ich wzrost był wynikiem ogólnego wzrostu cen stali w badanym okresie. Dlatego stwierdzono, że przeciętne koszty surowców zakupionych przez producentów wspólnotowych zintegrowanych pionowo powinno się również uwzględnić w tych obliczeniach.

3.6. Zebrane w ramach próby dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników

Tabela 10

2003 2004 2005 ODPW

Liczba pracowników Wskaźnik Średnie wynagrodzenie na pracownika (EUR) Wskaźnik Wynagrodzenia na tonę wytworzonego produktu (EUR) Wskaźnik

1 023 100 33 943 100 606 100

999 98 36 674 108 634 105

1 064 104 37 987 112 614 101

1 087 106 38 348 113 592 98

(169) Zważywszy na zwiększoną produkcję i podaną wyżej wielkość sprzedaży, przemysł wspólnotowy

zwiększył w badanym okresie ilość pracowników o 6 %.

(170) Wzrosło również przeciętne wynagrodzenie przypadające na pracownika w badanym okresie,

zgodnie ze wzrostem płac obserwowanym w tym czasie. Ustalono natomiast, że przeciętny koszt wynagrodzeń na tonę produktu mógł w badanym okresie ulec nieznacznemu zmniejszeniu.

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/21

3.7. Zebrane w ramach próby dane o wydajności produkcji

Tabela 11

2003 2004 2005 ODPW

Wydajność (w tonach na pracownika) Wskaźnik

56 100

58 103

62 110

65 116

(171) Poziom obserwowanej we Wspólnocie wydajności znacznie wzrósł w badanym okresie. Fakt ten

wykazuje, że przemysł jest zdolny dostosować się do sytuacji na rynku wspólnotowym.

3.8. Wielkość rzeczywistego marginesu dumpingu oraz poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(172) Jeżeli chodzi o wpływ wielkości rzeczywistego marginesu dumpingu na przemysł wspólnotowy,

uwzględniając wielkość oraz ceny przywozu z krajów, których dotyczy postępowanie, wpływ ten nie może zostać uznany za nieistotny. 3.9. Rentowność, zwrot z inwestycji i przepływ środków pieniężnych – dane zebrane w ramach próby

Tabela 12

2003 2004 2005 ODPW

Zysk ze sprzedaży we Wspólnocie Zwrot z aktywów ogółem Przepływ środków pieniężnych (% ogólnej sprzedaży)

– 0,1 % – 18,8 % + 0,1 %

+ 0,4 % + 14,1 % + 1,2 %

+ 4,6 % + 26 % + 4,3 %

+ 5,3 % + 24,4 % + 6,2 %

(173) Zważywszy na korzystne trendy w dziedzinie rentowności w badanym okresie, przepływ środków

pieniężnych oraz stopa zwrotu z aktywów ewoluowały w tym okresie również w sposób pozytywny. Od czasu nieznacznych strat poniesionych w roku 2003 przemysł wspólnotowy był w stanie powoli, ale systematycznie zwiększać swoje przychody, zarówno w stosunku do sprzedaży, jak i w odniesieniu do aktywów. Te sukcesy są prawdopodobnie wynikiem silnej poprawy wydajności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.