Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 24

(174) Niemniej przypomina się, że sytuacja może ulec raptownej zmianie z uwagi na dominujący na rynku

wysoki poziom cen stali, a w szczególności w przypadku gdy środki antydumpingowe wygasły, a na rynek dopuszczone zostałyby duże ilości przywozu dumpingowego.

Tabela 13

2003 2004 2005 ODPW

Inwestycje Wskaźnik

46 570 100

43 158 93

51 362 110

56 538 121

3.10. Inwestycje i zdolność do pozyskiwania kapitału – dane zebrane w ramach próby

(175) Poziom inwestycji odnotowywany na poziomie przedsiębiorstw włączonych do próby wzrósł

w badanym okresie o 21 % i powinien być rozpatrywany w świetle zwiększenia zdolności produkcyjnych.

(176) Ani jeden z producentów wspólnotowych nie zgłaszał żadnych szczególnych trudności w zakresie

zdolności do pozyskiwania kapitału.

L 285/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

3.11. Wniosek w sprawie sytuacji ekonomicznej przemysłu wspólnotowego

(177) Jak wykazało dochodzenie, od czasu nałożenia środków antydumpingowych względem przywozu

SWR, przemysł wspólnotowy zdołał poprawić swoją sytuację ekonomiczną. Udało się zwiększyć większość czynników szkody, takich jak wielkość sprzedaży, produkcja i zdolności produkcyjne, a także wydajność. Udało się to w kontekście szybko rozwijającego się rynku, w czasie gdy konsumpcja wspólnotowa wzrosła o 26 % w badanym okresie.

(178) Fakt utraty przez przemysł wspólnotowy posiadanego udziału w rynku wskazuje jednak, że nie był

on w stanie w pełni skorzystać z tej pozytywnej sytuacji na rynku wspólnotowym.

(179) Dochodzenie wykazało również, że przemysł wspólnotowy był w stanie poprawić swą ogólną

kondycję finansową. Zwiększenie sprzedaży o 13 % w ciągu ODPW pozwoliło przemysłowi na osiągnięcie rentowności, pomimo znaczącego wzrostu cen surowców. W konsekwencji zwrot z aktywów oraz przepływ środków pieniężnych uległy poprawie w badanym okresie. W związku z powyższym uznaje się, że sytuacja przemysłu wspólnotowego poprawiła się w porównaniu z okresem poprzedzającym wprowadzenie środków, lecz pozostaje wciąż niestabilna. 4. Działalność wywozowa przemysłu wspólnotowego – dane zebrane w ramach próby

Tabela 14

2003 2004 2005 ODPW

Sprzedaż na wywóz (tony) Wskaźnik % całkowitej sprzedaży Średnia cena (EUR/tonę) Wskaźnik

8 475 100 15 % 2 123 100

11 870 140 21 % 2 302 108

10 618 125 19 % 2 835 134

13 374 157 22 % 3 063 144

(180) W okresie badanym wyniki wywozowe osiągane przez

przemysł wspólnotowy uległy znacznej poprawie. Wywóz do krajów trzecich wzrósł o 57 % w okresie badanym. Sprzedaż wywozowa wzrosła również w stosunku do ogółu sprzedaży z 15 do 22 %.

(181) Przeciętna cena za tonę w sprzedaży na wywóz jest

Wspólnoty, zważywszy na panujące na nim wyższe ceny. W sumie wymienione wielkości osiągnęłyby już poważne rozmiary – tym łatwiej dzięki sprawnie działającym łańcuchom dystrybucji towarów przywożonych z Rosji we Wspólnocie.

również znacznie wyższa od przeciętnej ceny sprzedaży na rynku wspólnotowym (patrz: motyw 167). Podwyżka cen wywozowych SWR wiąże się ze znacznym skomplikowaniem samych produktów, co pociąga za sobą wyższe koszty surowców i wytworzenia. Niezależnie od wyższych kosztów produkcji wyniki osiągane w wywozie przez przemysł wspólnotowy znacząco wpłynęły na ogólną rentowność przemysłu wspólnotowego. 5. Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody

(182) Dochodzenie wykazało, że niewykorzystane zdolności

(183) Ponadto, zważywszy na znaczny poziom stwierdzonego

dumpingu i podcinania cen, fakt, że zobowiązania cenowe służą za cenę minimalną w połączeniu z niskim poziomem cen wywozu z Rosji do innych krajów trzecich, wskazuje, że wspomniane wyżej znaczące zwiększenie ilości wywozu na rynek Wspólnoty zostałoby dokonane po cenach dumpingowych, będących znacznie poniżej poziomu cen i kosztów przemysłu wspólnotowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.