Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 24

(184) Łączne skutki takich ilości i cen prawdopodobnie dopro-

produkcyjne, jakimi dysponuje Rosja, są znaczne i że najwyraźniej brak przesłanek, które mogłyby stać na przeszkodzie w uruchomieniu takich zdolności z chwilą wygaśnięcia środków. Co więcej, producenci rosyjscy prawdopodobnie są gotowi przekierować znaczne ilości swojej obecnej sprzedaży z krajów trzecich na rynek

wadziłyby do znacznego pogorszenia stanu przemysłu wspólnotowego, który wciąż nie jest stabilny. Niezależnie od reakcji przemysłu wspólnotowego, która mogłaby polegać na spadku sprzedaży (a zatem i produkcji), zmniejszeniu cen lub obu tych zjawiskach jednocześnie, doszłoby do poważnego pogorszenia sytuacji finansowej i nawrotu trudności zaobserwowanych przed nałożeniem pierwotnie obowiązujących środków.

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/23

(185) Na tej podstawie stwierdza się, że w przypadku dopusz-

czenia do wygaśnięcia środków antydumpingowych w odniesieniu do przywozu SWR pochodzącego z Federacji Rosyjskiej zachodzi wyraźne prawdopodobieństwo ponowienia szkodliwego dumpingu.

3. Interes importerów

(191) Rozporządzenie tymczasowe w motywie 202 zawiera

F. INTERES WSPÓLNOTY

1. Uwagi wstępne

(186) Zgodnie

wyjaśnienie, że system dystrybucji SWR we Wspólnocie charakteryzowała znaczna liczba importerów/podmiotów gospodarczych. Jednakże pomimo listy 32 importerów/podmiotów gospodarczych zawartej we wniosku o niniejszy przegląd wygaśnięcia środków, z którymi nawiązano kontakt, w dochodzeniu współpracowało jedynie trzech importerów, z czego tylko jeden rzeczywiście dokonywał przywozu produktu objętego dochodzeniem.

z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy przedłużenie okresu obowiązywania istniejących środków antydumpingowych nie zaszkodzi interesom Wspólnoty jako całości. Ustalenie interesu Wspólnoty polegało na ocenie poszczególnych interesów wchodzących w grę. Obecne dochodzenie obejmuje analizę sytuacji, w której środki antydumpingowe już obowiązują, i umożliwia ocenę potencjalnego negatywnego wpływu na strony, których dotyczy postępowanie, spowodowanego przez obecne środki antydumpingowe.

(192) Podstawowa działalność tego importera rzeczywiście

skupiała się wokół SWR (w granicach 55–85 %) i, jak ustalono, obowiązujące środki nie wywarły znacznego wpływu na jego wyniki finansowe.

4. Interes dostawców

(193) Jak wyjaśniono bliżej w motywach 197–198 w myśl

(187) Na tej podstawie zbadano, czy mimo wniosków dotyczą-

cych prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu wyrządzającego szkodę istnieją istotne powody pozwalające na stwierdzenie, że utrzymanie środków w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Wspólnoty.

rozporządzenia tymczasowego, głównym surowcem używanym w produkcji SWR jest przemysłowy drut stalowy, wytwarzany ze specjalnej stali walcówki przemysłowej.

(194) Niektórzy z producentów SWR we Wspólnocie okazali

2. Interes przemysłu wspólnotowego

(188) Jak przedstawiono powyżej, istnieje wyraźne prawdopo-

dobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu wyrządzającego szkodę w przypadku uchylenia środków w odniesieniu do eksporterów z Rosji.

się być zintegrowani pionowo – to jest posiadają powiązanych dostawców odpowiedniej walcówki. Podczas gdy dwóch powiązanych dostawców odpowiedziało na pytania dotyczące cen surowców (patrz wyżej: motyw 168), nie ujawnił się żaden niepowiązany dostawca surowca.

(195) Niezależnie od faktu powiązania lub niepowiązania

(189) Należy nadmienić, że aż 22 producentów wspólnoto-

wych, reprezentujących około 87 % całkowitej produkcji SWR we Wspólnocie, współpracowało z Komisją w toku dochodzenia i wyrażało swoje poparcie dla bieżących środków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.