Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 24

z producentami należącymi do przemysłu Wspólnoty, wspólnotowi dostawcy surowców bez wątpienia odczuliby wydatnie skutki w przypadku wygaśnięcia środków, a w konsekwencji doszłoby do spadku obrotów w sprzedaży przemysłu wspólnotowego. Dlatego też jasne jest, że utrzymanie w mocy środków antydumpingowych leży w interesie wspólnotowych dostawców surowca.

(190) Utrzymanie środków antydumpingowych w odniesieniu

do przywozu z krajów, których dotyczy postępowanie, poprawiłoby szanse przemysłu wspólnotowego na utrzymanie, a nawet umocnienie jego obecnej sytuacji. Zachodzi wyraźne prawdopodobieństwo wyrządzającego szkodę dumpingu na znaczącą skalę, któremu przemysł wspólnotowy prawdopodobnie by nie podołał. Tak więc przemysł wspólnotowy nadal odnosiłby korzyści z utrzymania obecnych środków antydumpingowych, w szczególności w sytuacji, gdy obecnie obowiązują środki w odniesieniu do przywozu lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z ChRL, Indii, Republiki Południowej Afryki oraz Ukrainy.

5. Interes użytkowników

(196) Komisja zasięgnęła bezpośrednio opinii 21 użytkow-

ników SWR we Wspólnocie, przy czym ani jeden z użytkowników się nie ujawnił ani nie współpracował w toku dochodzenia.

(197) Uznano na tej podstawie, że użytkownicy nie mieli

powodów, które w sposób przekonujący przemawiałyby przeciwko przedłużeniu okresu obowiązywania istniejących środków antydumpingowych.

L 285/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

6. Wnioski w sprawie interesu Wspólnoty

(198) Uwzględniając wszystkie

powyższe czynniki, należy stwierdzić, że nie istnieją istotne powody przemawiające przeciwko utrzymaniu obecnych środków antydumpingowych.

G. ZOBOWIĄZANIA

i wniosków po opublikowaniu informacji na temat utrzymania środków. Nie wpłynęły jednak żadne uwagi mogące spowodować zmianę powyższych wniosków.

(205) Z powyższych ustaleń wynika, że zgodnie z art. 11 ust. 2

(199) Jak nadmieniono wyżej w motywie 2, Komisja przyjęła

zobowiązanie zaoferowane przez SSM decyzją 2001/602/WE z dnia 26 lipca 2001 r. Przegląd okresowy wykazał, że od czasu przyjętego w 2001 r. zobowiązania zaszły znaczące zmiany w asortymencie SSM.

(200) W zobowiązaniu SWR produkowane przez SSM sklasy-

rozporządzenia podstawowego środki antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu SWR pochodzących z zainteresowanych krajów powinny zostać utrzymane w odniesieniu do Rosji, a uchylone w odniesieniu do Turcji i Tajlandii.

I. CŁA

(206) Mając

fikowano w znacznej liczbie typów, każdy o wielu znacznie zróżnicowanych kategoriach cenowych. Jak ustalono w dochodzeniu, przedsiębiorstwo napotykało poważne trudności w odpowiednim sklasyfikowaniu typów produktów w sposób zgodny z warunkami zobowiązania. Wiązało się to w części z ograniczeniami systemu księgowości, który nie pozwalał na prawidłowe rozróżnienie poszczególnych typów produktów SWR. Podobne trudności wystąpiły już wcześniej, przy monitorowaniu przestrzegania zobowiązania cenowego, ich skutkiem było wystosowanie pisma ostrzegawczego.

(201) Na tej podstawie uznano, że zobowiązanie cenowe nie

na uwadze wnioski dotyczące kontynuacji dumpingu, prawdopodobnego ponownego wystąpienia szkody oraz interesu Wspólnoty, należy utrzymać w mocy środki antydumpingowe względem przywozu SWR pochodzących z Rosji, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu przez przywóz po cenach dumpingowych.

(207) W odniesieniu do ustaleń poczynionych w ramach prze-

glądów okresowych dotyczących dwóch przedsiębiorstw rosyjskich, uznaje się za właściwe ustalenie nowej stawki cła antydumpingowego obowiązującego w odniesieniu do BML w wysokości 36,2 %, a w odniesieniu do SSM w wysokości 9,7 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.