Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 24

(208) Jednakże w świetle ustaleń dotyczących Turcji, z uwagi

jest w obecnym kształcie funkcjonalne i należy je wycofać decyzją Komisji.

(202) Obaj

na brak ustaleń, które wskazywałyby na ryzyko ponowienia dumpingu w przyszłości, środki antydumpingowe względem przywozu SWR pochodzącego z tego kraju należy uchylić.

(209) Z

rosyjscy producenci złożyli zobowiązanie w określonym terminie po przedstawieniu ostatecznych wniosków, jednak żaden z nich nie zaproponował zobowiązania możliwego do zaakceptowania w terminie przewidzianym w art. 8 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, tzn. zobowiązania uwzględniającego ustalenia dochodzeń przeglądowych, klasyfikującego poszczególne produkty w funkcjonalne kategorie o ograniczonym zróżnicowaniu cen.

kolei w obliczu ustaleń dotyczących Tajlandii, a mianowicie z uwagi na brak dumpingu w ciągu okresu badanego w odniesieniu do Tajlandii oraz zważywszy na brak ustaleń, które wskazywałyby na ryzyko ponowienia dumpingu w przyszłości, środki antydumpingowe względem przywozu SWR pochodzącego z tego kraju należy również uchylić,

(203) Zważywszy że kwestie wycofania zobowiązania zostały

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

przedstawione na późnym etapie postępowania, obu rosyjskim producentom należy wyjątkowo zezwolić na uzupełnienie swoich zobowiązań po upływie zwykłego terminu, jednak nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W razie potrzeby Komisja jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem dotyczącym stosownych zmian w niniejszym rozporządzeniu.

H. PRZEPISY KOŃCOWE (204) Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych

Artykuł 1 1. Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz lin i kabli z żeliwa lub stali (włącznie z zamkniętymi), z wyjątkiem lin i kabli ze stali nierdzewnej, o maksymalnym przekroju poprzecznym przekraczającym 3 mm, z zamontowanymi łącznikami lub bez nich, objętych kodami CN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 i ex 7312 10 98 (kody TARIC 7312 10 81 11, 7312 10 81 12, 7312 10 81 19, 7312 10 81 90, 7312 10 83 11, 7312 10 83 12, 7312 10 83 19, 7312 10 83 90, 7312 10 85 11, 7312 10 85 12, 7312 10 85 19, 7312 10 85 90, 7312 10 89 11, 7312 10 89 12, 7312 10 89 19, 7312 10 89 90, 7312 10 98 11, 7312 10 98 12, 7312 10 98 19 i 7312 10 98 90) pochodzących z Federacji Rosyjskiej.

faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić utrzymanie istniejących środków, w uzasadnionych przypadkach wraz z odpowiednią zmianą poziomu utrzymanych środków. Stronom wyznaczono również termin na przedstawienie uwag

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/25

2. Stawki ostatecznego cła antydumpingowego, mające zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów opisanych w ust. 1 i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa, są następujące:

3. Jeżeli nie postanowiono inaczej, stosuje się obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych. Artykuł 2 Postępowania antydumpingowe dotyczące przywozu lin i kabli stalowych lub żeliwnych, włącznie z linami zamkniętymi, z wyjątkiem lin i kabli ze stali nierdzewnej, o maksymalnym przekroju poprzecznym przekraczającym 3 mm, z zamontowanymi łącznikami lub bez nich, objętych kodami CN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 i ex 7312 10 98 pochodzących z Tajlandii i Turcji, zostaje niniejszym zakończone, a środki antydumpingowe nałożone na przywóz z tych krajów rozporządzeniem (WE) nr 1601/2001 zostają uchylone. Artykuł 3

Spółka

Stawka cła (%)

Kod dodatkowy TARIC

Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works 1 Blukhera Street, Beloretsk, Republic of Bashkortostan, 453500, Russia Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz 162600 Ul. 50-letiya Oktyabrya 1/33, Cherepovets, Vologda Region, Russia Wszystkie inne przedsiębiorstwa

36,2

A694

9,7

A217

50,7

A999

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 30 października 2007 r. W imieniu Rady

F. NUNES CORREIA

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.