Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 24

5. Istotne okresy objęte dochodzeniem przeglądowym

(27)

Badanie prawdopodobieństwa kontynuacji oraz/lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody w ramach przeglądu wygaśnięcia objęło okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. („okres objęty dochodzeniem w ramach przeglądu wygaśnięcia” lub „ODPW”). Badanie tendencji istotnych z punktu widzenia oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do zakończenia ODPW („okres badany”). Okres objęty dochodzeniem w ramach częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, dotyczącego przywozu od dwóch producentów eksportujących z Rosji objął okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. („okres przeglądu okresowego w odniesieniu do Rosji”). Okres objęty dochodzeniem w ramach częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, dotyczącego przywozu od producenta eksportującego z Turcji („okres przeglądu okresowego w odniesieniu do Turcji”), jest taki sam co okres objęty dochodzeniem w ramach przeglądu wygaśnięcia.

(33)

(28)

(34)

(29)

(35)

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/5

(36)

Potwierdza się niniejszym definicję produktu objętego postępowaniem zawartą w rozporządzeniu podstawowym.

dotyczy zatem wyłącznie zagadnień specyficznych dla każdego kraju wywozu. Wartość normalna

2. Produkt podobny

(37)

(43)

W motywach 14–19 rozporządzenia pierwotnego stwierdzono, że produkt objęty postępowaniem, SWR produkowane i sprzedawane przez producentów wspólnotowych oraz SWR sprzedawane na rynkach krajowych i wywożone do Wspólnoty z zainteresowanych krajów posiadają te same podstawowe cechy fizyczne i chemiczne. Dlatego uznano, że są produktami podobnymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Jedna z zainteresowanych stron argumentowała, że przywożone SWR znacznie różnią się od SWR wytwarzanych i sprzedawanych we Wspólnocie i nie mogą być porównywane dla celów obecnych dochodzeń. Utrzymuje ona, że produkty przywożone do Wspólnoty nie stanowią bezpośredniej konkurencji dla SWR produkowanych we Wspólnocie.

W celu ustalenia wartości normalnej ustalono najpierw, w odniesieniu do każdego producenta eksportującego, czy całkowita wielkość jego sprzedaży produktu objętego postępowaniem na rynek krajowy była reprezentatywna w porównaniu z jego całkowitą sprzedażą na wywóz do Wspólnoty. Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego sprzedaż na rynek krajowy jest uznawana za reprezentatywną, jeśli całkowita wielkość sprzedaży krajowej każdego producenta eksportującego stanowi przynajmniej 5 % jego całkowitej wielkości sprzedaży do Wspólnoty. Następnie określono te rodzaje produktu objętego postępowaniem sprzedawane na rynku krajowym przez producentów eksportujących, w przypadku których stwierdzono reprezentatywną krajową sprzedaż oraz które były identyczne lub bezpośrednio porównywalne z typami produktu sprzedawanymi na wywóz do Wspólnoty. W odniesieniu do każdego rodzaju SWR sprzedawanego przez producentów eksportujących na rynkach krajowych i uznanych za bezpośrednio porównywalne z rodzajami SWR sprzedawanymi na wywóz do Wspólnoty ustalono, czy sprzedaż krajowa była wystarczająco reprezentatywna dla celów art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Sprzedaż na rynek krajowy danego rodzaju SWR była uznawana za wystarczająco reprezentatywną, w przypadku gdy całkowita wielkość krajowej sprzedaży tego rodzaju produktu w ODPW lub odpowiedni okres objęty dochodzeniem na potrzeby przeglądu okresowego stanowił co najmniej 5 % całkowitej sprzedaży porównywalnego rodzaju SWR na wywóz do Wspólnoty. Zbadano również, czy krajowa sprzedaż każdego rodzaju SWR może być traktowana jako dokonywana w zwykłym obrocie handlowym na mocy art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.