Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 24

4 rozporządzenia podstawowego. Badanie to przeprowadzono poprzez ustalenie, w odniesieniu do każdego producenta eksportującego z krajów, których dotyczy postępowanie, odsetka sprzedaży z zyskiem na rzecz niezależnych klientów na rynku krajowym każdego wywożonego rodzaju produktu objętego postępowaniem w okresie objętym postępowaniem. a) W odniesieniu do tych rodzajów produktu, w przypadku których ponad 80 % krajowej sprzedaży pod względem wielkości nie odbywało się po cenach niższych od kosztów jednostkowych, tj. w przypadku których średnia cena sprzedaży danego rodzaju produktu była równa lub wyższa od średniego kosztu produkcji tego produktu, wartość normalną obliczano jako średnią cenę całkowitej sprzedaży krajowej tego rodzaju produktu, niezależnie czy sprzedaż ta przynosiła zysk, czy też nie.

(38)

(44)

(39)

Te same argumenty zostały wysunięte w dochodzeniu i doprowadziły do wniosków zawartych w motywie 15 rozporządzenia tymczasowego. Jako że zainteresowana strona nie dostarczyła żadnych nowych elementów, które wykazałyby, że produkt przywożony z krajów objętych postępowaniem nie jest podobny do tego, który jest wytwarzany i sprzedawany we Wspólnocie, argument ten musiał zostać odrzucony.

(45)

(40)

Wnioski zawarte w motywach 14–19 rozporządzenia pierwotnego dotyczące produktu podobnego mogą zatem być potwierdzone.

C. DUMPING I PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI ORAZ/LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

(46)

1. Dumping przywozu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym – Zasady ogólne

(41)

Dla celów spójności zbadano najpierw, czy dumping ma obecnie miejsce i czy wygaśnięcie środków może doprowadzić do jego kontynuacji. Następnie, zgodnie z rozporządzeniem podstawowym, zbadano możliwe konsekwencje przeglądów okresowych na ustalenia rozporządzenia pierwotnego w odniesieniu do każdego z krajów.

Ogólna metodyka

(42)

Ogólna metodyka opisana poniżej została zastosowana w odniesieniu do wszystkich producentów eksportujących z krajów, których dotyczy postępowanie, i jest taka sama jak w ramach pierwotnego dochodzenia. Prezentacja ustaleń w zakresie dumpingu w odniesieniu do każdego z krajów, których dotyczy postępowanie,

L 285/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

b) W odniesieniu do tych rodzajów produktu, w przypadku których przynajmniej 10 %, lecz nie więcej niż 80 % krajowej sprzedaży pod względem wielkości nie odbywało się po cenach niższych od kosztów jednostkowych, wartość normalną obliczano jako średnią ważoną cenę sprzedaży w ramach tych transakcji, które przeprowadzono po cenach równych lub wyższych od kosztów jednostkowych danego rodzaju produktu. c) W odniesieniu do tych rodzajów produktu, w przypadku których mniej niż 10 % sprzedaży pod względem wielkości odbywało się na rynku krajowym po cenie nie mniejszej niż koszt jednostkowy, uznano, że te rodzaje produktu nie były sprzedawane w zwykłym obrocie handlowym, istniała zatem konieczność konstruowania wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(47)

dokonywano korekt ze względu na różnice wpływające na cenę i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Dokonywano odpowiednich korekt we wszystkich przypadkach, w których uznano je za uzasadnione, dokładne oraz poparte dowodami.

(51)

Aby ustalić cenę ex-works, dokonano korekt, pomniejszając cenę odsprzedaży o wszystkie składniki kosztów, takie jak koszty frachtu śródlądowego i morskiego, koszty ubezpieczenia, koszty przeładunku i pakowania, koszty kredytu i należności przywozowe. Margines dumpingu

(52)

W przypadkach gdy konieczne było konstruowanie wartości normalnej, wartość ta była konstruowana zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, tj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.