Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 24

Wartość normalna

(57)

Wartość normalna została ustalona zgodnie z metodyką ogólną opisaną w powyższych motywach 43 i 47.

obowiązującego zobowiązania cenowego. Dochodzenie miało w szczególności na celu wykazanie, czy obecne ceny eksportowe stosowane w wywozie do Wspólnoty zostały ustanowione w sposób sztuczny w stosunku do minimalnych cen importowych („MCI”) czy też nie, i w związku z tym czy będą one stabilne w przyszłości. Jednakże dochodzenie wykazało, że system zastosowany do ustalenia numerów kontrolnych produktu („NKP”) dla celów tego dochodzenia był bardziej zaawansowany niż system klasyfikacji zastosowany w momencie, kiedy zobowiązanie cenowe zostało zatwierdzone w 2001 r. Prowadzi to do wniosku, że jakiekolwiek porównanie między NKP minimalnych cen przywozowych i NKP w ramach obecnego dochodzenia nie byłoby wiarygodne.

(58)

Dla jednego z producentów eksportujących z Rosji wartość normalna została ustalona na podstawie aktualnych cen krajowych zgodnie z metodyką ustaloną w motywie 46 powyżej. Dla drugiego z nich wartość normalna została ustalona przede wszystkim na podstawie aktualnych cen krajowych, ale musiała zostać skonstruowana dla niektórych rodzajów produktów zgodnie z metodyką wyjaśnioną w motywie 47.

(63)

Cena eksportowa

(59)

Dokonano porównania na podstawie rodzajów między cenami eksportowymi do Wspólnoty z cenami stosowanymi wobec innych krajów trzecich. Wskazuje to na fakt, że ceny eksportowe do krajów trzecich były przeciętnie znacznie niższe. Stwierdzono zatem, iż cena eksportowa tego przedsiębiorstwa stosowana w wywozie do Wspólnoty nie może zostać użyta do celów ustalenia wiarygodnych cen eksportowych w rozumieniu art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, w kontekście obecnego przeglądu okresowego. Wobec braku wiarygodnych cen eksportowych w sprzedaży do krajów UE-15 zastępczo wykorzystano ceny sprzedaży do innych państw.

Dla ustalenia ceny eksportowej zastosowano ogólne zasady wyjaśnione szczegółowo w powyższych motywach 48 i 49.

(64)

Porównanie Przyjęto podejście do porównania między wartością normalną a ceną eksportową opisane w motywie 50.

(60)

Jeśli chodzi o sprzedaż na wywóz do Wspólnoty przez jednego z producentów rosyjskich eksportujących poprzez powiązane z nim przedsiębiorstwo handlowe w Szwajcarii, cena eksportowa została ustalona na podstawie cen odsprzedaży faktycznie zapłaconych lub należnych od pierwszego niezależnego kupca we Wspólnocie, podczas przeglądu okresowego w odniesieniu do Rosji.

(65)

(61)

Należy odnotować, że większość całego wywozu przez jednego z eksporterów rosyjskich do Wspólnoty została dokonana zgodnie ze zobowiązaniem cenowym zatwierdzonym przez Komisję w sierpniu 2001 r. W tym kontekście określenie cen eksportowych nie było ograniczone jedynie do zbadania zachowania eksporterów w przeszłości, lecz zbadany został również prawdopodobny rozwój cen eksportowych w przyszłości. Przeanalizowano zwłaszcza kwestię, czy istnienie takiego zobowiązania wpłynęło na poziom cen eksportowych, w sposób uniemożliwiający wiarygodne ustalenie przyszłych zachowań eksportowych.

Ponieważ powiązane z jednym producentem eksportującym przedsiębiorstwo handlowe w Szwajcarii spełnia funkcje podobne do agenta działającego na podstawie pobierania prowizji, uwzględniono dostosowanie obejmujące prowizję, zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego. Poziom prowizji obliczono na podstawie bezpośrednich dowodów wskazujących na istnienie narzutu wynikającego z tego rodzaju funkcji.

Margines dumpingu

(66)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego średnią ważoną wartości normalnej ze względu na rodzaj porównano ze średnią ważoną ceny eksportowej odpowiadającego rodzaju rozpatrywanego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.