Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 24

(67) (62)

Następnie przeanalizowano również kwestię, czy ceny eksportowe pobierane przez eksportera od klientów znajdujących się we Wspólnocie były wiarygodne i mogły stanowić właściwą podstawę dla obliczenia marginesu dumpingowego dla obecnego dochodzenia, pomimo

Jak wyjaśniono następnie w poniższych motywach 104–107, porównanie wykazało istnienie trwałego dumpingu dla BMK. W przypadku SSM porównanie średniej ważonej wartości normalnej i średniej ważonej cen eksportowych sprzedaży do krajów, w których nie obowiązywało zobowiązanie cenowe, również wykazało kontynuację dumpingu.

L 285/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

(68)

Margines dumpingu dla BMK, wyrażony jako odsetek ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wyniósł 36,2 %. Margines dumpingu w przypadku SSM wyrażony w tych samych wartościach ustalono na poziomie 9,7 %. Ostateczne środki antydumpingowe

Cena eksportowa

(73)

Co do wywozu na rynek Wspólnoty, oprócz jednego przypadku producent sprzedawał produkt objęty postępowaniem bezpośrednio we Wspólnocie, bez korzystania z jakichkolwiek powiązanych stron. Eksporter przedstawił dowody, że jedna transakcja nie dotyczyła produktu objętego postępowaniem i dlatego nie została wzięta pod uwagę przy obliczeniach.

(69)

W świetle wyników marginesu dumpingowego ustanowionego podczas dochodzenia w ramach przeglądu okresowego uznaje się za stosowne zmienić stawkę cła antydumpingowe mającą zastosowanie do BMK na 36,2 %, a w przypadku SSM na 9,7 %. 2.1.2. Przegląd wygaśnięcia środków obowiązujących w odniesieniu do producentów eksportujących w Rosji

Porównanie

(74)

Aby zapewnić obiektywne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, dokonano korekt pod względem różnic wpływających na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego.

(70)

Z dwóch znanych producentów SWR w Rosji tyko SSM współpracował w dochodzeniu dotyczącym przeglądu wygaśnięcia. Na podstawie zebranych informacji przedsiębiorstwo to przedstawia prawie 100 % całkowitego eksportu Rosji do Wspólnoty podczas ODPW. Przedstawia ono również około 50 % całkowitej produkcji rosyjskiej. Wywóz do Wspólnoty był na niskim poziomie i składał się z ok. 3 000 ton podczas ODPW, co reprezentowało 1,5 % konsumpcji UE. Ten pozorny niski udział w rynku nie powinien przesłaniać faktu, że w Rosji istnieją duże wolne moce produkcyjne. Poziom wywozu do Wspólnoty przedstawiony ilościowo był mniejszy niż 5 % całkowitej sprzedaży współpracującego przedsiębiorstwa. Jak wspomniano powyżej w motywie 61 prawie cały eksport dokonywany przez współpracujące przedsiębiorstwo do Wspólnoty podlega umowie o zobowiązaniu cenowym. Wartość normalna

Margines dumpingu

(75)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego margines dumpingu został ustalony dla każdego rodzaju produktu na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej i średnich ważonych cen wywozu na tym samym poziomie handlu. Porównanie to wykazało brak dumpingu w okresie objętym dochodzeniem w sprawie przeglądu wygaśnięcia.

(76)

Porównanie danych dotyczących wywozu do Wspólnoty dostarczonych przez producentów eksportujących i łącznej wielkości przywozu określonej w oparciu o statystyki Eurostatu dotyczące przywozu wykazało, że poziom współpracy był wysoki, ponieważ producent eksportujący reprezentował mniej więcej ogół przywozu do Wspólnoty z Rosji w OD.

(71)

W sytuacjach, gdy ceny krajowe określonego rodzaju produktu sprzedawanego przez SSM nie mogły być stosowane w celu ustalenia wartości normalnej, ponieważ nie był on sprzedawany na rynku krajowym w ilościach reprezentatywnych, konieczne było zastosowanie innej metody. Wobec braku jakiejkolwiek innej uzasadnionej metody użyto skonstruowanej wartości normalnej dla rodzaju produktu, przekazanej przez SSM i sprawdzonej przez Komisję.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.