Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1

Strona 1 z 24
31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ostateczne środki antydumpingowe na przywóz SWR. Środki wprowadzone w odniesieniu do przywozu SWR pochodzących z Republiki Czeskiej wygasły po rozszerzeniu Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2 i 3,

(2)

W dniu 26 lipca 2001 r. Komisja przyjęła decyzją nr 2001/602/WE (4) zobowiązania proponowane przez jednego eksportera z Rosji i jednego z Tajlandii w związku z cłami antydumpingowymi, o których mowa w motywie 1.

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 8 listopada 2005 r. Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 1858/2005 (5) ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy („postępowanie równoległe”).

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

2. Wniosek o dokonanie przeglądów a) Częściowe przeglądy okresowe środków antydumpingowych obowiązujących względem producentów eksportujących z Rosji

(4)

W dniu 2 lutego 2001 r. Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 230/2001 (2) („rozporządzenie tymczasowe”) tymczasowe środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin oraz kabli żelaznych lub stalowych („SWR”) pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji, Tajlandii i Turcji (trzy ostatnie kraje zwane są dalej „krajami, których dotyczy postępowanie”). Z kolei w dniu 2 sierpnia 2001 r. Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1601/2001 (3) („rozporządzenie pierwotne”),

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 34 z 3.2.2001, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1274/2003 (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 34). (3) Dz.U. L 211 z 4.8.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 564/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 1).

W 2004 r. do Komisji wpłynęły dwa wnioski dotyczące częściowych przeglądów okresowych zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („przeglądy okresowe”). Wnioski dotyczące przeglądów o zakresie ograniczonym do dumpingu zostały przedłożone, odpowiednio, przez Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod („ChSPZ”) oraz Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works („BMK”); oba przedsiębiorstwa są producentami eksportującymi SWR z Rosji.

(4) Dz.U. L 211 z 4.8.2001, str. 47. (5) Dz.U. L 299 z 16.11.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 121/2006 (Dz.U. L 22 z 26.1.2006, str. 1).

L 285/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

(5)

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1) nazwa ChSPZ uległa zmianie na Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz („SSM”) w wyniku połączenia z Open Joint Stock Company Orlovsky Staleprokatny Zavod („OSPAZ”) oraz Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz. Zmiana nazwy ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.