Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 28

L 285/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia (2), w szczególności jego art. 31, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

kursu wymiany równego wielkości średniej, wyliczonej pro rata temporis, specjalnych rolniczych kursów wymiany stosowanych w trakcie danego roku gospodarczego. Od dnia 1 stycznia 1999 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiającym agromonetarne porozumienia dotyczące euro (4), ustalanie kursu walutowego ogranicza się jedynie do rolniczych kursów przeliczeniowych pomiędzy euro i walutami tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty. Należy zatem ustalić na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny rolniczy kurs wymiany dla poszczególnych walut krajowych, mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego,

(4)

Na mocy art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 w odniesieniu do przeliczenia na walutę krajową minimalnej ceny buraków, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, w państwach nienależących do strefy euro w stosunku do roku gospodarczego 2006/2007 stosuje się szczegółowe zasady określone w art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1713/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów wymiany w sektorze cukru (3). Mając to na uwadze, w niniejszym rozporządzeniu przyjmuje się kryteria i procedury ustanowione w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1713/93. Na mocy art. 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1713/93 minimalne ceny buraka cukrowego są przeliczane na walutę krajową przy zastosowaniu specjalnego rolniczego

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do przeliczania minimalnych cen buraka cukrowego, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, na walutę krajową tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty, w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 ustala się w wysokości wskazanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, str. 1). (2) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 873/2007 (Dz.U. L 193 z 25.7.2007, str. 3). (3) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 94. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1509/2001 (Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 19).

(4) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/29

ZAŁĄCZNIK

Określony kurs walutowy

1 EUR =

1,955800 28,120926 7,452645 15,646600 0,579827 0,698539 3,452800 257,718009 0,429300 3,856691 3,383502 239,634179 35,098407 9,213555 0,676538

lew bułgarski korona czeska korona duńska korona estońska funt cypryjski łotewski łat litewski lit forint węgierski lira maltańska polski złoty lej rumuński słoweński tolar korona słowacka korona szwedzka funt szterling

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 1 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.