Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 52

Strona 1 z 2
L 285/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji (2007/704/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

W dniu 3 sierpnia 2006 r. Komisja wszczęła przegląd dotyczący wygaśnięcia środków w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1601/2001 (6).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 8 i 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1) (6)

Dnia 22 marca 2007 r. (7) Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy rozporządzenia (WE) nr 1601/2001, ograniczony w zakresie do zbadania dumpingu odnośnie do Usha Siam.

(7)

Wszystkie trzy dochodzenia zostały zakończone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1279/2007 (8), które wprowadziło, z pewnymi zmianami co do poziomu ceł, środki względem Rosji i uchyliło środki względem Tajlandii i Turcji.

Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1601/2001 (2), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji, Tajlandii i Turcji („produkt objęty postępowaniem”). Komisja, decyzją 2001/602/WE z dnia 26 lipca 2001 r. (3) przyjęła zobowiązania cenowe złożone przez Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod z Rosji („ChSPZ”) oraz przez Usha Siam Steel Ind. Public Company Ltd. z Tajlandii („Usha Siam”). Dnia 10 sierpnia 2004 r. Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy rozporządzenia (WE) nr 1601/2001, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczony w zakresie do zbadania dumpingu odnośnie do ChSPZ oraz innego rosyjskiego producenta (4). Jak wyjaśniono w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5), ChSPZ zmieniło nazwę na Closed Joint Stock Company SeverstalMetiz („SSM”), z zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2006 r.

B. WYCOFANIE PRZYJĘCIA ZOBOWIĄZANIA ZŁOŻONEGO PRZEZ CLOSED JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL-METIZ Z ROSJI (8)

(2)

Jak wskazano w motywach 199–203 rozporządzenia (WE) nr 1279/2007 oraz po konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zobowiązanie Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz w jego obecnej formie nie przeciwdziała w odpowiedni sposób szkodliwym skutkom dumpingu, ponieważ stwarza istotne trudności co do jego monitorowania i egzekwowania.

(3)

(9)

Przegląd okresowy ujawnił, że od czasu przyjęcia zobowiązania w roku 2001 asortyment produktów SSM uległ istotnej zmianie.

(10) (4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 211 z 4.8.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 564/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 1). (3) Dz.U. L 211 z 4.8.2001, str. 47. (4) Dz.U. C 202 z 10.8.2004, str. 12. (5) Dz.U. C 51 z 1.3.2006, str. 2.

Zobowiązanie klasyfikowało SWR produkowane przez SSM z podziałem na znaczną ilość typów produktów oraz z istotnymi różnicami cen w obrębie każdego typu. Dochodzenie przeglądowe potwierdziło, że firma miała poważne trudności z właściwym i zgodnym z warunkami zobowiązania klasyfikowaniem różnych typów produktów. Wynikało to częściowo z ograniczeń systemu księgowego, które nie pozwalały firmie rozróżniać we właściwy sposób różnych typów produktów SWR. Podobne problemy zostały już zidentyfikowane podczas monitoringu zobowiązania i doprowadziły do pisemnego ostrzeżenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 1 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.