Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2007 z dnia 31 października 2007 r. zmieniające po raz 88. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2007-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 12

Strona 1 z 6
L 287/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1291/2007 z dnia 31 października 2007 r. zmieniające po raz 88. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 października 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I. Wpis „Mohammad Shafiq Ahmadi” powienien zostać poprawiony w celu wzięcia pod uwagę decyzji Komitetu ds. Sankcji z dnia 21 września 2007 r.,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1239/2007 (Dz.U. L 280 z 24.10.2007, str. 11).

1.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/13

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) wpis „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese, Włochy, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Włochy. Data urodzenia: a) 4.6.1966 r., b) 4.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G025057 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.6.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Inne informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: BDA YSF 66P04 Z352Q.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah; b) Abdellah; c) Abdullah). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese, Włochy; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Włochy. Data urodzenia: a) 4.6.1966 r.; b) 4.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G025057 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.6.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 17 maja 2004 r. włoski Sąd Apelacyjny unieważnił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.”;

2) wpis „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: via Catalani 1, Varese, Włochy. Data urodzenia: 10.8.1965. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L965734 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.2.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Dalsze informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: BDL MMD 65M10 Z352S.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 29 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5284) (1)

 • Dz. U. L287 - 25 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca listę ekspertów mianowanych na członków komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz przedłużająca ich mandaty

 • Dz. U. L287 - 23 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania Niemcom dodatkowych trzech dni połowowych za program zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5221)

 • Dz. U. L287 - 18 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5197) (1)

 • Dz. U. L287 - 10 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2007 z dnia 31 października 2007 r. znoszące zakaz połowów dorsza na obszarze Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 8 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 6 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach WE obszaru ICES Vb i VIa przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L287 - 3 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L287 - 1 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.