Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5197) (1)

Data ogłoszenia:2007-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 18

Strona 1 z 6
L 287/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 października 2007 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5197)

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/706/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 30 ust. 4 i 6, uwzględniając wniosek złożony przez Królestwo Szwecji pocztą elektroniczną z dnia 29 czerwca 2007 r., po skonsultowaniu się z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych, a także mając na uwadze, co następuje: I. Stan faktyczny

(1)

Wniosek złożony przez Królestwo Szwecji dotyczy produkcji i sprzedaży (hurtowej i detalicznej) energii elektrycznej.

(3)

Do wniosku załączono stanowisko niezależnego organu krajowego, Konkurrensverket (szwedzki urząd ds. konkurencji), zgodnie z którym spełnione są warunki stosowania art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE.

II. Ramy prawne

(4)

W dniu 29 czerwca 2007 r. Szwecja pocztą elektroniczną przesłała Komisji wniosek na mocy art. 30 ust. 4 dyrektywy 2004/17/WE. W dniu 20 lipca 2007 r. Komisja pocztą elektroniczną zwróciła się o udzielenie dodatkowych informacji, których władze Szwecji udzieliły pocztą elektroniczną w dniu 17 sierpnia 2007 r., po przedłużeniu początkowego terminu.

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 107).

Artykuł 30 dyrektywy 2004/17/WE stanowi, że zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia jednego z rodzajów działalności objętych tą dyrektywą nie podlegają jej, jeżeli w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Oceny, czy działalność bezpośrednio podlega konkurencji, dokonuje się na podstawie obiektywnych kryteriów, uwzględniających specyfikę danego sektora. Dostęp do rynku uznaje się za nieograniczony, jeżeli dane państwo członkowskie wdrożyło i stosuje właściwe przepisy prawa wspólnotowego służące otwarciu danego sektora lub jego części. Akty te wymienione są w załączniku XI do dyrektywy 2004/17/WE; w odniesieniu do sektora energii elektrycznej w załączniku tym wymienia się dyrektywę 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

1.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/19

19 grudnia 1996 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (1). Dyrektywa 96/92/WE została zastąpiona dyrektywą 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/WE (2), która wymaga jeszcze większego otwarcia rynku.

(5)

Szwecja wdrożyła i stosuje nie tylko dyrektywę 96/92/WE, lecz również dyrektywę 2003/54/WE, wybierając rozdział w zakresie stosunków własnościowych dla sieci przesyłowych oraz rozdział prawny i funkcjonalny sieci dystrybucyjnej, z wyłączeniem najmniejszych przedsiębiorstw, które zostały zwolnione z obowiązku wprowadzenia rozdziału funkcjonalnego. W rezultacie, zgodnie z art. 30 ust. 3 akapit pierwszy, dostęp do rynku należy uznać za nieograniczony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 29 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5284) (1)

 • Dz. U. L287 - 25 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca listę ekspertów mianowanych na członków komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz przedłużająca ich mandaty

 • Dz. U. L287 - 23 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania Niemcom dodatkowych trzech dni połowowych za program zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5221)

 • Dz. U. L287 - 12 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2007 z dnia 31 października 2007 r. zmieniające po raz 88. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L287 - 10 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2007 z dnia 31 października 2007 r. znoszące zakaz połowów dorsza na obszarze Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 8 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 6 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach WE obszaru ICES Vb i VIa przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L287 - 3 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L287 - 1 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.