Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania Niemcom dodatkowych trzech dni połowowych za program zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5221)

Data ogłoszenia:2007-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 23

1.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania Niemcom dodatkowych trzech dni połowowych za program zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5221)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/707/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 11.1 i 11.3 załącznika IIA, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

29 czerwca 2000 r. ustanawiającym ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (2), zostało potwierdzone przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa po konsultacjach, jak przewidziano w pkt 11.3 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007.

(6)

Ze względu na program przedłożony dnia 1 marca 2007 r. należy przyznać Niemcom dodatkowe trzy dni przebywania na morzu w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 stycznia 2008 r. w odniesieniu do statków uczestniczących w przedłożonym programie zwiększenia obecności obserwatorów. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

Rozporządzenie (WE) nr 41/2007 ustanawia wielkości dopuszczalnych połowów na rok 2007 w odniesieniu do pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych oraz związane z nimi warunki, po spełnieniu których takie wielkości dopuszczalnych połowów mogą zostać wykorzystane. Załącznik IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 określa maksymalną liczbę dni w roku, w ciągu których statek wspólnotowy może przebywać na danym obszarze geograficznym zgodnie z definicją w pkt 2.1 wspomnianego załącznika, posiadając na pokładzie jedno z narzędzi połowowych, o których mowa w pkt 4.1 tego załącznika. Załącznik IIA pozwala Komisji na przyznanie dodatkowych trzech dni połowowych, w ciągu których statek może przebywać na tych obszarach, posiadając na pokładzie dowolne z narzędzi połowowych określonych w pkt 4.1 tego załącznika na podstawie programu zwiększenia obecności obserwatorów uzgodnionego w porozumieniu z naukowcami i przemysłem rybołówstwa. W dniu 1 marca 2007 r. Niemcy przedłożyły Komisji program zwiększenia obecności obserwatorów uzgodniony w porozumieniu z naukowcami i przemysłem rybołówstwa. Zainteresowanie takim programem, który będzie uzupełniający w stosunku do zobowiązań określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 W odniesieniu do statków pływających pod banderą Niemiec, które uczestniczą w programie zwiększenia obecności obserwatorów przedłożonym Komisji dnia 1 marca 2007 r., maksymalną liczbę dni, w ciągu których statki te mogą przebywać na którymkolwiek z obszarów geograficznych określonych w pkt 2.1 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007, jak przedstawiono w tabeli I wspomnianego załącznika, zwiększa się o dodatkowe trzy dni dla statków posiadających na pokładzie narzędzia połowowe, o których mowa w pkt 4.1 tego załącznika.

(3)

Artykuł 2 1. Siedem dni po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Niemcy przedkładają Komisji wyczerpujący wykaz statków wybranych do planów pobierania próbek związanych z programem zwiększenia obecności obserwatorów, o którym mowa w art. 1.

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 22).

2. Dodatkowe dni zgodnie z art. 1 zostaną przyznane wyłącznie statkom, które wybrano do planów pobierania próbek i które uczestniczyły do końca w programie zwiększenia obecności obserwatorów, o którym mowa we wspomnianym artykule.

(2) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 1.

L 287/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2007

Artykuł 3 Dwa miesiące po zakończeniu programu zwiększenia obecności obserwatorów, o którym mowa w art. 1, Niemcy przedstawią Komisji sprawozdanie na temat wyników tego programu dla gatunków i obszarów nim objętych. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2007 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 29 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5284) (1)

 • Dz. U. L287 - 25 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca listę ekspertów mianowanych na członków komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz przedłużająca ich mandaty

 • Dz. U. L287 - 18 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5197) (1)

 • Dz. U. L287 - 12 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2007 z dnia 31 października 2007 r. zmieniające po raz 88. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L287 - 10 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2007 z dnia 31 października 2007 r. znoszące zakaz połowów dorsza na obszarze Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 8 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 6 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach WE obszaru ICES Vb i VIa przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L287 - 3 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L287 - 1 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.