Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca listę ekspertów mianowanych na członków komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz przedłużająca ich mandaty

Data ogłoszenia:2007-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 25

Strona 1 z 3
1.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca listę ekspertów mianowanych na członków komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz przedłużająca ich mandaty (2007/708/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 i 153,

uwzględniając decyzję Komisji 2004/210/WE z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (1), w szczególności jej art. 3 oraz art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy jednak dostosować z uwzględnieniem wchodzącego w życie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE (2). Co więcej, w celu właściwego przygotowania przez Komisję przeglądu doradztwa naukowego w perspektywie przyszłych zadań komitetów naukowych bez zakłóceń w ciągłości wiedzy specjalistycznej w okresie przejściowym aż do czasu utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów czas sprawowania mandatów członków tych komitetów należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2008 r.

(1)

Decyzja Komisji 2004/210/WE ustanawia Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich („SCCP”), Komitet Naukowy ds. Zagrożenia dla Zdrowia i Środowiska („SCHER”) i Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia („SCENIHR”), zwane dalej „komitetami naukowymi”. Na mocy art. 3 ust. 4 tej decyzji członków komitetów naukowych mianuje Komisja.

(5)

Komisja powinna zatem mianować członków komitetów naukowych na okres do dnia 31 grudnia 2008 r.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej decyzji ze zmianami wprowadzonymi decyzją Komisji 2007/263/WE mandat członka komitetu naukowego może być sprawowany nie więcej niż trzykrotnie, a jego czas ograniczony jest do trzech lat. Jednak w wyjątkowych okolicznościach Komisja może przedłużyć mandat członka takiego komitetu na okres nieprzekraczający 18 miesięcy ze względu na potrzebę zachowania ciągłości wiedzy specjalistycznej.

Niektórzy z obecnych członków komitetów naukowych wyrazili życzenie ukończenia sprawowanego mandatu, nie godząc się na dodatkowy okres mandatu do 31 grudnia 2008 r. Tych członków należy zatem usunąć z listy ekspertów mianowanych na członków komitetów naukowych, zawartej w załączniku 1 do decyzji C(2004) 2788.

(7)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję C(2004) 2788,

(3)

Decyzja C(2004) 2788 w sprawie ekspertów mianowanych na członków trzech komitetów naukowych ustanowionych decyzją 2004/210/WE stanowi, że eksperci wymienieni w załączniku 1 do tej decyzji zostają mianowani członkami trzech komitetów naukowych ustanowionych decyzją 2004/210/WE.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zmienioną listę ekspertów mianowanych na członków komitetów naukowych zawartą w załączniku 1 do decyzji C(2004) 2788 i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C 209 z dnia 31 sierpnia 2006 r. zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

(2) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, str. 3.

(4)

Mandat obecnych członków komitetów naukowych wygasa w lipcu 2007 r. Skład komitetów naukowych

(1) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 45. Decyzja zmieniona decyzją 2007/263/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, str. 14).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 29 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5284) (1)

 • Dz. U. L287 - 23 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania Niemcom dodatkowych trzech dni połowowych za program zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5221)

 • Dz. U. L287 - 18 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5197) (1)

 • Dz. U. L287 - 12 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2007 z dnia 31 października 2007 r. zmieniające po raz 88. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L287 - 10 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2007 z dnia 31 października 2007 r. znoszące zakaz połowów dorsza na obszarze Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 8 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 6 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach WE obszaru ICES Vb i VIa przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L287 - 3 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L287 - 1 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.