Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5284) (1)

Data ogłoszenia:2007-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 29

Strona 1 z 5
1.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5284)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/709/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ograniczeniami, lub które zostały poddane zabiegowi o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa pryszczycy.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Przyjmując decyzję 2007/664/WE, Komisja ustanowiła zasady wysyłki niektórych kategorii mięsa z niektórych obszarów wymienionych w dodatkowym załączniku III, na których nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy przez co najmniej 90 dni przed ubojem i które spełniają niektóre określone warunki. Na podstawie informacji przekazanych przez Zjednoczone Królestwo, obecnie, gdy od wystąpienia ostatniego potwierdzonego ogniska choroby upłynął czas dłuższy niż okres inkubacji, właściwe jest dalsze uchylenie niektórych ograniczeń stosowanych w odniesieniu do mięsa i zamrożonego nasienia, komórek jajowych i zarodków, uzyskanych od zwierząt przebywających na obszarach, w których w 2007 r. nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy. Jednakże z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Zjednoczonym Królestwie i jego regionalizację oraz uwzględniając warunki odzyskania statusu obszaru wolnego od pryszczycy, konieczne jest przedłużenie stosowania decyzji 2007/554/WE do dnia 15 grudnia 2007 r. Należy zatem 2007/554/WE. odpowiednio zmienić decyzję

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), a w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), a w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Po ostatnim wystąpieniu ognisk pryszczycy w Wielkiej Brytanii została przyjęta decyzja Komisji 2007/554/WE z dnia 9 sierpnia 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (3) w celu wzmocnienia środków zwalczania przedsięwziętych przez to państwo członkowskie w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy (4).

(6)

(7) (2)

Decyzja 2007/554/WE ustanawia zasady mające zastosowanie do wysyłania z obszarów wysokiego i niskiego ryzyka w Wielkiej Brytanii produktów uznanych za bezpieczne, które wyprodukowano przed wprowadzeniem ograniczeń w Zjednoczonym Królestwie, z surowców pochodzących spoza obszarów objętych

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2007/554/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Zakaz określony w ust. 2 nie ma zastosowania do mięsa opatrzonego znakiem jakości zdrowotnej zgodnie z rozdziałem III sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004, pod warunkiem że:

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). Sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 3) Dz.U. L 210 z 10.8.2007, str. 36. Decyzja ostatnio zmieniona ( decyzją 2007/664/WE (Dz.U. L 270 z 13.10.2007, str. 21). (4) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 25 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca listę ekspertów mianowanych na członków komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz przedłużająca ich mandaty

 • Dz. U. L287 - 23 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania Niemcom dodatkowych trzech dni połowowych za program zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5221)

 • Dz. U. L287 - 18 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5197) (1)

 • Dz. U. L287 - 12 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2007 z dnia 31 października 2007 r. zmieniające po raz 88. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L287 - 10 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2007 z dnia 31 października 2007 r. znoszące zakaz połowów dorsza na obszarze Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 8 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 6 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach WE obszaru ICES Vb i VIa przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L287 - 3 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L287 - 1 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.