Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

Data ogłoszenia:2007-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 7

Strona 7 z 7

Do zgłoszeń otrzymanych od zainteresowanych stron należy dołączyć dokumentację wskazującą, że proponowany członek spełnia powyższe warunki. 3.3. Ostateczna decyzja odnośnie do składu Grupy Komisja podejmuje decyzję o składzie Grupy na podstawie wniosków złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania zgłoszeń. Przy powoływaniu członków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria: a) wymagane kompetencje prawne, handlowe i techniczne w odniesieniu do zagadnień wchodzących w zakres obowiązków Grupy; b) kompetencje obejmujące wszystkie odpowiednie funkcje po stronie podaży i popytu w odniesieniu do e-fakturowania; Ponadto Komisja będzie starała się zapewnić szeroką reprezentację geograficzną i zrównoważony z punktu widzenia płci skład Grupy w oparciu o otrzymane zgłoszenia.

L 289/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2007

Członkowie informują Komisję z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich konfliktach interesów, które mogłyby podważyć ich obiektywizm. Nazwiska indywidualnie wyznaczonych członków są publikowane na stronie internetowej DG albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, bądź w obu formach. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Członkowie są powoływani na dwunastomiesięczną kadencję, z możliwością ponownego powołania i pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia lub do wygaśnięcia ich kadencji. Członkowie mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji, w następujących przypadkach: a) jeżeli członek złoży rezygnację; b) jeżeli członek utraci zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace Grupy; c) jeżeli członek nie spełnia warunków określonych w art. 287 Traktatu; d) jeżeli członek nie poinformował Komisji w odpowiednim czasie o wszelkich konfliktach interesów, które mogłyby podważyć jego obiektywizm. 3.4. Przewodniczący Komisja powołuje przewodniczącego grupy ekspertów mając na uwadze to, w jakim zakresie wybrana osoba reprezentuje interesy głównych zainteresowanych stron, przyczynia się do kształtowania poglądów sektora przemysłu w odniesieniu do zagadnień objętych mandatem oraz posiada wymagane kompetencje prawne, handlowe i techniczne. Komisja powołuje przewodniczącego na dwunastomiesięczną kadencję w możliwością ponownego powołania. 3.5. Funkcjonowanie Komisja organizuje spotkania Grupy, którym przewodniczy przewodniczący. W celu analizy kwestii szczegółowych, wchodzących w zakres obowiązków ustalony przez Grupę, i za zgodą Komisji, mogą zostać ustanowione podgrupy; po zrealizowaniu zadań podgrupy są rozwiązywane. Przedstawiciel Komisji może zaprosić do udziału w pracach Grupy lub podgrupy ekspertów lub obserwatorów posiadających odpowiednią wiedzę na temat zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach lub pracach grupy lub podgrupy dotyczą spraw poufnych, wówczas nie mogą być one ujawniane. Posiedzenia Grupy i jej podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji; procedury tych posiedzeń oraz ich harmonogram określa Komisja. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu. W posiedzeniach Grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wzór regulaminu wewnętrznego, przyjęty przez Komisję. Komisja może publikować lub umieszczać w Internecie, w oryginalnym języku danego dokumentu, wszelkie streszczenia, wnioski lub dokumenty robocze Grupy. 3.6. Zwrot kosztów Koszty podróży oraz, w stosownych przypadkach, koszty pobytu ponoszone przez przewodniczącego, członków, ekspertów i obserwatorów w związku z działaniami Grupy są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych. Przewodniczący, członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane przez siebie usługi. Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego budżetu przyznanego Grupie przez właściwe służby Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 59 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

 • Dz. U. L289 - 45 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452) (1)

 • Dz. U. L289 - 14 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238) (1)

 • Dz. U. L289 - 13 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

 • Dz. U. L289 - 12 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L289 - 10 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L289 - 8 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L289 - 4 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L289 - 3 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

 • Dz. U. L289 - 1 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.