Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2007-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 4

Strona 1 z 2
L 289/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 1. Wspólne zasady, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1952/2005, ustanawia się w formie pisemnej. Obejmują one co najmniej:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (1), w szczególności jego art. 17,

a) w zakresie produkcji:

a także mając na uwadze, co następuje:

(i) postanowienia regulujące wykorzystywanie jednej lub wielu odmian określanych w chwili odnawiania plantacji lub tworzenia nowych plantacji;

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1351/72 z dnia 28 czerwca 1972 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem ujednolicić.

(ii) postanowienia regulujące przestrzeganie niektórych metod uprawy oraz metod ochrony roślin;

(iii) postanowienia regulujące zbiór, suszenie oraz, w razie potrzeby, przygotowanie do wprowadzenia do obrotu;

(2)

Warunki ustanowione w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005, na jakich uznaje się grupy producentów chmielu, obejmują w szczególności stosowanie wspólnych zasad produkcji i wprowadzania do obrotu w pierwszym etapie oraz udokumentowanie faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest dokładniejsze określenie tych warunków.

b) w zakresie wprowadzania do obrotu, zwłaszcza gdy dotyczy to koncentracji i warunków podaży:

(i) postanowienia ogólne regulujące sprzedaż prowadzoną przez grupę;

(3)

W celu zagwarantowania jednolitości procedury administracyjnej należy ustanowić pewne szczegółowe zasady dotyczące wnioskowania, przyznawania i cofnięcia uznania.

(ii) postanowienia dotyczące ilości, które poszczególni producenci mogą sprzedawać sami, i zasady regulujące taką formę sprzedaży.

(4)

Do wiadomości państw członkowskich i wszystkich zainteresowanych należy na początku każdego roku kalendarzowego publikować wykaz grup uznanych w ciągu poprzedniego roku oraz tych, którym uznanie cofnięto w tym okresie.

2. „Pierwszy etap wprowadzania do obrotu” oznacza sprzedaż chmielu przez samego producenta lub, w przypadku grupy producentów, sprzedaż chmielu przez jej członków podmiotom prowadzącym sprzedaż hurtową lub przemysłom wykorzystującym chmiel.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

Artykuł 2 1. Aby grupa producentów została uznana, musi ona obejmować areały o obszarze co najmniej 60 hektarów oraz przynajmniej siedmiu producentów.

(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 1, sprostowanie w Dz.U. L 317 z 3.12.2005, str. 29. (2) Dz.U. L 148 z 30.6.1972, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3858/87 (Dz.U. L 363 z 23.12.1987, str. 27). (3) Patrz: załącznik I.

W przypadku Grecji minimalną liczbę hektarów obniża się do 30.

7.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/5

2. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1952/2005, państwo członkowskie może na swój wniosek uzyskać zgodę na uznanie grupy, której powierzchnie zgłoszone do ewidencji obejmują mniej niż 60 hektarów, jeśli położone są one w uznanym regionie produkcyjnym obejmującym mniej niż 100 hektarów. Artykuł 3 Wraz z wnioskiem o uznanie składa się następujące dokumenty i informacje: a) statut; b) nazwiska osób upoważnionych do występowania w imieniu grupy; c) wykaz działalności uzasadniających wniosek o uznanie;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 59 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

 • Dz. U. L289 - 45 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452) (1)

 • Dz. U. L289 - 38 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

 • Dz. U. L289 - 14 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238) (1)

 • Dz. U. L289 - 13 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

 • Dz. U. L289 - 12 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L289 - 10 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L289 - 8 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L289 - 3 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

 • Dz. U. L289 - 1 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.