Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

Data ogłoszenia:2007-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 2

13.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/15

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 294/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK XX Wpisy, o których mowa w art. 16 ust. 3 — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim: валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода] válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo] platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí] gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden] gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums] kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev] ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου] valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod] valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la souspériode] valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo] spēkā no [apakšperioda pirmās dienas datums] līdz [apakšperioda pēdējās dienas datums] galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena] érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

— w języku niderlandzkim: geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode] — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu] eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo] valabilă de la [data primei zile a subperioadei] până la [data ultimei zile a subperioadei] platná od [dátum prvého dňa čiastkového obdobia] do [dátum posledného dňa čiastkového obdobia] velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja] voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä] gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag]”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 36 z 200713.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1303/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz.U. L 290 z 8.11.2007)

 • Dz. U. L294 - 26 z 200713.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzje 2001/618/WE i 2004/233/WE w odniesieniu do wykazów krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5311) (1)

 • Dz. U. L294 - 25 z 200713.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L294 - 23 z 200713.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. upoważniająca Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r.

 • Dz. U. L294 - 21 z 200713.11.2007

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami punktu 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L294 - 19 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L294 - 17 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE obszaru VIa N przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L294 - 11 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1323/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu (1)

 • Dz. U. L294 - 5 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1322/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, przesyłanych wyników oraz kryteriów oceny jakości dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury

 • Dz. U. L294 - 3 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie włączania do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, których wymiana odbywa się zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L294 - 1 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.