Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. upoważniająca Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r.

Data ogłoszenia:2007-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 23

13.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/23

RADA

DECYZJA RADY z dnia 8 listopada 2007 r. upoważniająca Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r. (2007/727/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c) i art. 67 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,

Decyzją 2004/294/WE (3) Rada upoważniła te same państwa członkowskie do ratyfikowania tego protokołu lub do przystąpienia do niego w interesie Wspólnoty. Zgodnie z art. 2 tej decyzji państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, by równocześnie złożyć dokumenty ratyfikacyjne protokołu lub przystąpienia do tego protokołu, w miarę możliwości przed dniem 31 grudnia 2006 r.

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

Decyzja 2004/294/WE dotyczyła jedynie państw członkowskich będących członkami Wspólnoty w dniu 8 marca 2004 r., z wyjątkiem Austrii, Danii, Irlandii i Luksemburga, na podstawie połączonego stosowania przepisów art. 1 ust. 3 i art. 4 tej decyzji.

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół z dnia 12 lutego 2004 r. (dalej zwany „protokołem”) zmieniający Konwencję o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 28 stycznia 1964 r. i Protokołem z dnia 16 listopada 1982 r. (dalej zwaną „konwencją paryską”), zawiera postanowienia, które mają wpływ na przepisy ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1). W tym zakresie kompetentna jest wyłącznie Wspólnota.

Republika Słowenii jest stroną konwencji paryskiej i podpisała protokół we własnym imieniu w dniu 12 lutego 2004 r. Ponieważ decyzja 2004/294/WE dotyczyła jedynie niektórych państw członkowskich, Republika Słowenii nie mogła w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. być uznana za objętą tą decyzją na mocy art. 53 Aktu przystąpienia z 2003 r.

(6)

Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2001 i z tego powodu uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani nie podlega jej stosowaniu.

(2)

Decyzją 2003/882/WE (2) Rada upoważniła państwa członkowskie będące stronami konwencji paryskiej do podpisania tego protokołu w interesie Wspólnoty.

(8)

(1) Dz.U. L 12 z 16.1.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 338 z 23.12.2003, str. 30.

Ratyfikowanie protokołu przez Republikę Słowenii pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska państw członkowskich Wspólnoty niebędących stronami konwencji paryskiej,

(3) Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 53.

L 294/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Podczas ratyfikacji protokołu Republika Słowenii powiadamia na piśmie Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, że taka ratyfikacja odbyła się zgodnie z niniejszą decyzją.

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla uprawnień Wspólnoty Republika Słowenii ratyfikuje, w interesie Wspólnoty, protokół zmieniający konwencję paryską. Ratyfikowanie protokołu przez Republikę Słowenii pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska państw członkowskich Wspólnoty niebędących stronami konwencji paryskiej. Artykuł 2 Republika Słowenii podejmuje niezbędne kroki w celu złożenia dokumentu ratyfikacyjnego protokołu, w miarę możliwości równocześnie z państwami członkowskimi objętymi decyzją 2004/294/WE.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r.

W imieniu Rady

R. PEREIRA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 36 z 200713.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1303/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz.U. L 290 z 8.11.2007)

 • Dz. U. L294 - 26 z 200713.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzje 2001/618/WE i 2004/233/WE w odniesieniu do wykazów krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5311) (1)

 • Dz. U. L294 - 25 z 200713.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L294 - 21 z 200713.11.2007

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami punktu 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L294 - 19 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L294 - 17 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE obszaru VIa N przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L294 - 14 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L294 - 11 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1323/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu (1)

 • Dz. U. L294 - 5 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1322/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, przesyłanych wyników oraz kryteriów oceny jakości dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury

 • Dz. U. L294 - 3 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie włączania do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, których wymiana odbywa się zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L294 - 1 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.