Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie włączania do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, których wymiana odbywa się zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2007-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 3

Strona 1 z 2
13.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1321/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie włączania do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, których wymiana odbywa się zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

niczne dotyczące aktualizacji informacji dostarczanych przez państwa członkowskie ustala się w protokołach technicznych uzgadnianych między Komisją a każdym z państw członkowskich.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając dyrektywę 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym (1), w szczególności jej art. 6 ust. 4,

Aby umożliwić przeprowadzenie procedur kontroli jakości i uniknąć powielania meldunków na temat zdarzeń zgłaszanych przez państwa członkowskie, wszystkie informacje przechowywane w krajowej bazie danych powinny być również przechowywane w centralnym archiwum.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Dyrektywa 2003/42/WE wymaga ustanowienia krajowych systemów obowiązkowego zgłaszania zdarzeń w celu zapewnienia zgłaszania, zbierania, oceny, przetwarzania i przechowywania w krajowych bazach danych odpowiednich informacji na temat bezpieczeństwa lotniczego.

(8)

W celu zapewnienia prawidłowego stosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/42/WE każdy podmiot, któremu powierzono regulację bezpieczeństwa lub badanie wypadków i incydentów lotniczych w lotnictwie cywilnym Wspólnoty, powinien mieć dostęp do informacji o zdarzeniach zebranych i uzyskanych w drodze wymiany.

(2)

Państwa członkowskie powinny uczestniczyć w wymianie informacji związanych z bezpieczeństwem, a Komisja powinna ułatwiać wymianę tych informacji jedynie w celu zapobiegania wypadkom i zdarzeniom w lotnictwie cywilnym, a nie po to, by wskazywać winnych lub odpowiedzialnych czy też oceniać działalność pod kątem bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2003/42/WE w bazach tych powinny być przechowywane również dane o wypadkach i poważnych incydentach badanych zgodnie z dyrektywą Rady 94/56/WE (2). W czasie trwania dochodzenia, do baz danych należy jednak wprowadzać jedynie podstawowe dane faktograficzne, podczas gdy pełne informacje na temat tych wypadków i poważnych incydentów zostaną wprowadzone po zakończeniu dochodzenia.

(3)

Do przekazywania informacji należy wykorzystywać, najlepiej jak to możliwe, nowoczesne technologie przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony całej bazy danych.

(9)

Dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna dokonać przeglądu wymienianych informacji z punktu widzenia ich znaczenia dla bezpieczeństwa.

(4)

Najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia wymiany dużej ilości informacji między wszystkimi państwami członkowskimi jest stworzenie centralnego archiwum zasilanego przez krajowe bazy danych i dostępnego dla państw członkowskich.

(10)

(5)

W celu uwzględnienia szczególnego charakteru każdego z krajowych mechanizmów wprowadzonych zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2003/42/WE aspekty tech-

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ds. bezpieczeństwa lotniczego, ustanowionego na mocy art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (3),

(1) Dz.U. L 167 z 4.7.2003, str. 23.

(2) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 14. (3) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1900/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 377 z 27.12.2006, str. 176).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 294 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 36 z 200713.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1303/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (  Dz.U. L 290 z 8.11.2007)

 • Dz. U. L294 - 26 z 200713.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzje 2001/618/WE i 2004/233/WE w odniesieniu do wykazów krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5311) (1)

 • Dz. U. L294 - 25 z 200713.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L294 - 23 z 200713.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. upoważniająca Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r.

 • Dz. U. L294 - 21 z 200713.11.2007

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z wymogami punktu 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L294 - 19 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L294 - 17 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE obszaru VIa N przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L294 - 14 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L294 - 11 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1323/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do firokoksybu (1)

 • Dz. U. L294 - 5 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1322/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, przesyłanych wyników oraz kryteriów oceny jakości dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury

 • Dz. U. L294 - 1 z 200713.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.